- Jednym ze wspólników spółki z o.o. jest osoba, która prowadziła wcześniej w formie indywidualnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwo. Przy zakładaniu spółki wniosła je aportem, w całości (dwaj pozostali wspólnicy pokryli swe udziały w pieniądzu).

Czy spółka ma prawo powoływać się na doświadczenie zdobyte przez indywidualnego przedsiębiorcę i posługiwać się wystawionymi na niego referencjami?

– pyta czytelnik.

Jeśli przedsiębiorstwo zostało w całości aportem wniesione do spółki, to nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. Od wielu lat nie ma wątpliwości, że spółka przejmująca inną spółkę lub łącząca się z nią ma, co do zasady, prawo powoływać się na jej doświadczenie i wiedzę.

Podobna zasada będzie obowiązywać także w sytuacji opisanej przez czytelnika. Wiedza i doświadczenie zdobyte przez lata prowadzenia działalności w formie wpisu do gminnej ewidencji nie zniknęły przecież. Są nadal wykorzystywane, chociaż samo przedsiębiorstwo zmieniło formę prawną.

Co wchodzi w skład przedsiębiorstwa

O tym, co obejmuje przedsiębiorstwo, mówi art. 55

1

kodeksu cywilnego

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

. Chociaż przepis ten nie wskazuje wprost na renomę, doświadczenie czy know-how, warto pamiętać, że wskazany w nim katalog jest otwarty. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaliczyć do przedsiębiorstwa także te składniki.

Tym bardziej że wskazuje na to pierwsza część tego przepisu, zgodnie z którą przedsiębiorstwo jest „zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej”. Mowa więc także o „składnikach niematerialnych”, do jakich zaliczyć można doświadczenie czy know-how.

Z kolei z art. 55

2

k.c. wynika, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Jak wynika z pytania czytelnika, przedsiębiorstwo zostało w całości wniesione aportem do zakładanej spółki. Tak więc spółka przejęła wszystkie jego składniki zarówno materialne, jak i niematerialne, w tym również doświadczenie.

Podobne wnioski płyną z opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych (zamieszczona na stronie internetowej www.uzp.gov.pl).

– W przypadku zbycia przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym (np. sprzedaż przedsiębiorstwa, wniesienie przedsiębiorstwa do spółki w formie wkładu niepieniężnego – aportu) nabywca przedsiębiorstwa może posługiwać się w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego referencjami wystawionymi na zbywcę przedsiębiorstwa.

Jakie informacje w dokumentach

W tym celu wykonawca (nabywca przedsiębiorstwa) powinien przedstawić dokumenty wskazujące na  nabycie określonego przedsiębiorstwa, z którego działalnością związane jest doświadczenie, na które powołuje się w toku postępowania, albowiem ciężar wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego spoczywa na wykonawcy – napisano w opinii.

To ostatnie zastrzeżenie jest o tyle istotne, że zamawiający musi wiedzieć, dlaczego wykonawca składa wraz z ofertą referencje wystawione na niego, a nie na inny podmiot.

W przypadku czytelnika wystarczyłoby, że towarzyszyłoby im krótkie wyjaśnienie, mówiące o wniesieniu przedsiębiorstwa, na które wystawiono referencje, aportem do spółki oraz umowa spółki, dzięki której wiadomo będzie, że rzeczywiście aport nastąpił.

Sytuacji opisanej przez czytelnika odpowiada stan faktyczny przedstawiony w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 22 lutego 2008 (KIO/ UZP 99/08).

– Dopuszczalność posługiwania się przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną referencjami wystawionymi na spółkę przejmowaną lub spółki łączące się przy jednoczesnej odmowie takiej możliwości w wypadku zbycia przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w innej formie niż spółka naruszałoby podstawową zasadę wynikającą z art. 7 ust. 1 prawa zamówień publicznych, tj. uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Dyskryminacja uczestnika

Ponadto byłoby dyskryminacją uczestnika obrotu gospodarczego, zgodnie bowiem z art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa – zauważono w uzasadnieniu tego wyroku.

Czytaj też:

 

Zobacz

:

» Firma » Zamówienia publiczne » Oferty » Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

»

Zamówienia publiczne

»

Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej