Program skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia ich wyników, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Wynika to z celów programu, którymi są:

- zwiększenie liczby opracowanych i wdrożonych innowacji technologicznych,

- zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe służące gospodarce,

- wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami badawczymi sektora publicznego.

Program podzielony jest na dwie ścieżki: In-Tech i Hi-Tech. Każda z nich przeznaczona jest dla różnego typu wnioskodawców (beneficjentów) i wykorzystuje różne instrumenty wsparcia.

W obu warunkiem koniecznym dla uczestnictwa jest, by podmiot zainteresowany podejmował działania badawcze, obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz prace przygotowawcze do wdrożenia, ukierunkowane na opracowanie i wprowadzenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług.

I tak ścieżka programowa In-Tech skierowana jest do konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych oraz przedsiębiorców (udział podmiotu gospodarczego jest obowiązkowy), a ścieżka Hi-Tech do innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających w obszarze zaawansowanych technologii.

Dofinansowaniu mogą podlegać koszty działań badawczych (badania przemysłowe i prace rozwojowe) i prac przygotowawczych do wdrożenia ich wyników (np. koszty badań rynku dla produktu, dokumentacji technicznej, certyfikatów zgodności produktu z normami, opłaty związane z uzyskaniem np. patentu).

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Maksymalna wartość wsparcia dla projektu to 10 mln zł w ramach ścieżki In-Tech oraz 5 mln zł dla Hi-Tech. Intensywność wsparcia (udział dotacji w tzw. kosztach kwalifikowanych) może kształtować się na poziomie od 40 proc. do 80 proc.

Wszystko zależy od wyboru ścieżki i rodzaju podejmowanych działań. Przykładowo w ramach części programu określanej jako Hi-Tech, czyli tej kierowanej bezpośrednio do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, grant może finansować do:

- 80 proc. kosztów w przypadku prowadzenia badań przemysłowych realizowanych przez mikro- lub małą firmę,

- 60 proc. kosztów prac rozwojowych (mikro- lub mała firma),

- 75 proc. dla badań przemysłowych prowadzonych przez średnie przedsiębiorstwo,

- 50 proc. kosztów prac rozwojowych (średnia firma).

Jedyny w 2011 r. konkurs na projekty badawcze w ramach programu Innotech będzie dwuetapowy, przy czym nabór wniosków wstępnych prowadzony będzie do 16 czerwca. Budżet tego konkursu wynosi 130 mln zł.

W kolejnych latach aż do 2013 r. przewidziane są po dwa konkursy rocznie. Wstępny wniosek należy przygotować w elektronicznym generatorze wniosków OSF, który jest dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Więcej informacji o programie Innotech można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju www.ncbir.pl. Pytania w tej sprawie można kierować na adres e-mail: innotech@ncbir.gov.pl.

Czytaj też:

 

Zobacz

»

Firma

»

Dotacje