- Firma zatrudnia 50 pracowników. W ramach redukcji grupowych chce zwolnić trzech młodocianych. Czy takie działanie podlega pod ustawę o zwolnieniach grupowych?

Tak

, bo w rozumieniu kodeksu pracy młodociany jest pełnoprawnym pracownikiem. Dlatego przy zwolnieniach z przyczyn niedotyczących zatrudnionych, gdy firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników, do młodocianych trzeba stosować

ustawę z 13 marca 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.)

.

Ustawa ta przewiduje dwa tryby zwolnień: grupowy i indywidualny.

Pierwsze redukcje mają miejsce, gdy pracodawca zwalnia w ciągu 30 dni:

- 10 pracowników, gdy firma zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

- 10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300 osób,

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- 30 pracowników, gdy zatrudnia co najmniej 300 lub więcej osób na etatach.

Drugie z kolei, jeżeli zatrudniający co najmniej 20 pracowników zwalnia z przyczyn ich niedotyczących choćby jedną osobę.

Będzie to wówczas zwolnienie indywidualne, a szef będzie musiał wypłacić pracownikowi odprawę. Takie są ogólne zasady. Zanim jednak pracodawca je zastosuje, musi pamiętać, że młodocianemu na przygotowaniu zawodowym wolno wypowiedzieć umowę o pracę tylko, gdy:

- mimo stosowanych środków wychowawczych młodociany nie dokształca się lub nie wypełnia obowiązków wynikających z umowy o pracę (np. nie uczestniczy w programie praktycznej nauki zawodu albo w zajęciach dokształcania teoretycznego bądź nie realizuje poleceń pracodawcy, oczywiście zgodnych z umową o pracę i zakresem przygotowania zawodowego),

- pracodawca ogłosił upadłość lub likwidację firmy,

- kontynuacja przygotowania zawodowego jest niemożliwa z powodu reorganizacji zakładu,

- stwierdzono nieprzydatność młodocianego do pracy, w której zakresie odbywa przygotowanie zawodowe.

Czytaj też:

Zobacz więcej:

» Kadry i płace » Młodociany w firmie

» Kadry i płace » Zwolnienia z pracy » Zwolnienia grupowe

» Poradniki kadrowo-płacowe » Zwolnienia grupowe

» Regulaminy » Regulamin zwolnień grupowych