Przedsiębiorca otrzyma licencję, jeśli spełnia wymogi dobrej reputacji, czyli gdy nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu, a także gdy nie wydano w stosunku do niego prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Dodatkowo przedsiębiorca (lub zatrudnione przez niego osoby) nie może być skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Konieczne jest również spełnienie wymagań określonych w prawie o ruchu drogowym, a także posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem lub wykazanie się co najmniej pięcioletnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu (pamiętajmy przy tym, że przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych sześć miesięcy).

Opłata za udział w szkoleniu nie może być wyższa niż 800 zł. Do tego trzeba doliczyć jeszcze 200 zł za egzamin (zob. rozporządzenie ministra infrastruktury z lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką – DzU nr 12, poz. 118).

Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż dwa lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy. Jest ona przyznawana na określony pojazd i obszar obejmujący gminę albo gminy sąsiadujące (po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia) lub miasto st. Warszawę – związek komunalny.

Oczywiście przepisy dopuszczają wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar. Nie ma jednak wtedy prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej licencji (z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru).

Liczba nowych licencji jest limitowana, ustalają ją na dany rok właściwe rady gmin (a w stolicy – rada m.st. Warszawy). Robią to nie później niż do 30 listopada roku poprzedniego.

Aby przedsiębiorca mógł otrzymać licencję, powinien złożyć wniosek.

Co powinno znaleźć się we wniosku

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Wniosek o wydanie licencji na przewozy taksówką powinien zawierać:

• oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

• numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej;

• określenie rodzaju i zakresu, a w krajowym transporcie drogowym taksówką – także obszaru;

• rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji;

• czas, na jaki licencja ma być udzielona.

Do wniosku o udzielenie licencji należy dołączyć odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej (w zależności od tego, w jakiej formie prowadzona jest działalność) oraz kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON), a także kserokopię zaświadczenia o nadaniu NIP. Potrzebne będzie też zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób za określone czyny.

Jeśli przedsiębiorca zamierza zatrudniać kierowców, musi złożyć oświadczenie, że spełniają oni określone w przepisach warunki. Razem z wnioskiem trzeba będzie też złożyć wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.

Gdy organ wyda licencję na przewozy taksówką, wskaże w niej poza numerem ewidencyjnym licencji również datę jej udzielenia, podstawę prawną, przedsiębiorcę, zakres transportu drogowego i rodzaj przewozów oraz czas, na jaki licencja została udzielona.

Za licencję trzeba zapłacić. Ile, określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (DzU nr 235, poz. 1726). Zgodnie z nim licencja na transport taksówką kosztuje na obszarze danej gminy:

• 200 zł – na okres od 2 do 15 lat,

• 250 zł – powyżej 15 do 30 lat,

• 300 zł – powyżej 30 do 50 lat.

Gdy licencja ma dotyczyć obszaru gmin sąsiadujących, trzeba za nią zapłacić:

• 280 zł – na okres od 2 do 15 lat,

• 350 zł – powyżej 15 do 30 lat,

• 400 zł – powyżej 30 do 50 lat.

Najdroższa jest licencja na obszarze Warszawy. Trzeba za nią, w zależności od okresu, na jaki jest wydawana, zapłacić 320 zł (od 2 do 15 lat), 380 zł (powyżej 15 do 30 lat) i 450 zł (powyżej 30 do 50 lat).

Czytaj też artykuły:

 

Zobacz cały poradnik:

» Jak założyć małą firmę

Pomysły na własny biznes:

 

Więcej ciekawych pomysłów na biznes w serwisie:

» Firma » Zakładanie firmy » Pomysł na biznes

Zobacz więcej poradników firmowych:

Dobra Firma » Firma » Poradniki firmowe