Warunki, jakie muszą spełnić osoby zainteresowane takim rodzajem działalności gospodarczej, określa ustawa z 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (DzU z 2002 r. nr 12, poz. 110 ze zm.).

Zgodnie z nią detektyw przy wykonywaniu swoich czynności, powinien kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela.

Co istotne, podczas wykonywania czynności, musi posiadać przy sobie licencję tak, aby okazać ją na żądanie osoby, której czynności dotyczą. Musi też przestrzegać przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności niezgodnej z prawem lub nieetycznej, a także zachować należytą staranność i rzetelność, a zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych informacji.

Najpierw licencja...

Przedsiębiorca może wykonywać działalność detektywistyczną, jeżeli posiada licencję (on sam lub ustanowiony przez niego pełnomocnik – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną – w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną).

Konieczne jest również, aby osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie byli karani za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Przedsiębiorca nie może być też wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego. Konieczne jest też, aby zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

... potem wpis do rejestru

Konieczny jest też wpis do rejestru prowadzonego przez ministra spraw wewnętrznych. Następuje on na wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek powinien zawierać: firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej (w zależności od formy prowadzonej działalności – indywidualnie lub w spółce), NIP, dane osobowe przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia, w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną – członków organu zarządzającego przedsiębiorcy, prokurentów i pełnomocników ustanowionych do kierowania wnioskowaną działalnością, ze wskazaniem osób posiadających licencje i numeru licencji. We wniosku należy również podać adres stałego miejsca wykonywania działalności.

Słowniczek

Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

• w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,

• w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:

– wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,

– bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,

• sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,

• poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,

• poszukiwanie mienia,

• zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Czytaj też artykuły:

 

Zobacz cały poradnik:

» Jak założyć małą firmę

Pomysły na własny biznes:

 

Więcej ciekawych pomysłów na biznes w serwisie:

» Firma » Zakładanie firmy » Pomysł na biznes

Zobacz więcej poradników firmowych:

Dobra Firma » Firma » Poradniki firmowe