- Prowadzę działalność gospodarczą i opłacam za siebie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zatrudniam ośmiu zleceniobiorców. Za sześciu opłacam składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a za  dwóch tylko zdrowotną.

Od 1 czerwca zatrudniłem jeszcze jedną osobę, ale tym razem na umowę o pracę na pół etatu z miesięcznym wynagrodzeniem  1000 zł. Od księgowej, która prowadzi moje rozliczenia z ZUS, otrzymałem informację, że po zatrudnieniu pracownika mam obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy za  zleceniobiorców.

Zaznaczam, że wcześniej ich nie regulowałem. Czy ta informacja jest prawidłowa?

– pyta czytelnik.

W przedstawionej sytuacji płatnik – co do zasady – musi opłacać składki na FP za zatrudnione osoby, których podstawa wymiaru będzie równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu.

Wartość podstawy

Płatnicy, oprócz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, muszą regulować także składki na Fundusz Pracy (FP).

Taki obowiązek nakłada na nich art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.). Wykazują je wyłącznie w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, wpisując zsumowaną podstawę wymiaru składek na FP i od łącznej kwoty naliczając należności.

Składka na FP wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przy jej naliczaniu nie stosujemy ograniczenia podstawy do kwoty 30-krotności.

Musimy ją opłacić, gdy ubezpieczony (pracownik, zleceniobiorca) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i podstawa składek na te ubezpieczenia wynosi w przeliczeniu na okres miesiąca:

- co najmniej minimalne wynagrodzenie (w 2011 r. 1386 zł),

- 80 proc. minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy (w 2011 r. 1108,08 zł).

Czasami musimy ustalić, jaka byłaby podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia, gdyby praca lub działalność była wykonywana przez pełny miesiąc. Jest to konieczne, jeżeli:

- zatrudnienie jest wykonywane przez niepełny miesiąc (z powodu rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania umowy o pracę w trakcie miesiąca),

- praca jest wykonywana przez niepełny miesiąc, ponieważ przez część miesiąca ubezpieczony pobiera wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy lub zasiłek chorobowy,

- pracownik korzysta przez część miesiąca z urlopu bezpłatnego lub jest nieobecny w pracy z innych powodów.

Gdy po przeliczeniu podstawy okaże się, że przychód stanowiący podstawę wymiaru składek byłby równy co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia, mamy obowiązek opłacić składkę na FP od kwoty faktycznie wypłaconego przychodu (w przypadku pracowników).

Uwaga na formę zatrudnienia

Osoba fizyczna, która zatrudnia samych zleceniobiorców, nie opłaca za nich składek na FP, bez względu na to jakie wynagrodzenie otrzymują. Taki obowiązek będzie miała, gdy zatrudni choć jednego pracownika. Oznacza to, że czytelnik powinien odprowadzać składki na FP począwszy od 1 czerwca, tj. z dniem zatrudnienia pracownika.

Warunek zatrudniania co najmniej jednego pracownika nie dotyczy zleceniodawców – jednostek organizacyjnych. W ich przypadku na obowiązek opłacania składek na FP za zleceniobiorców nie ma wpływu to, czy zatrudniają co najmniej jednego pracownika, czy nie mają żadnej osoby w ramach stosunku pracy.

Trzeba pytać

Płatnik musi również pamiętać, że przy ustalaniu obowiązku opłacania składki na FP liczy się łączna podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika czy zleceniobiorcy.

Wobec tego, gdy zatrudniony zleceniobiorca czy też pracownik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ale jego wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek jest niższe od minimalnego, płatnik powinien uzyskać od ubezpieczonego informację, czy ma on równocześnie inne tytuły, z których obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i  rentowym.

Gdy ubezpieczony przekaże informację, że nie ma innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń, składka na FP nie powinna być za niego opłacana. Jeśli ma inne tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń i jego łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, składka na FP powinna być opłacana.

Czytaj też:

 

Zobacz:

» Kadry i płace » ZUS » Składki ZUS » Jakie składki trzeba płacić » Fundusz Pracy

» Kadry i płace » Umowy i dokumenty » Umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu » Umowa o pracę czy cywilnoprawna