Przed rozpoczęciem świadczenia usług przewozu taksówką trzeba najpierw zarejestrować prowadzenie działalności gospodarczej.

Przypomnijmy, w telegraficznym skrócie, stosowną procedurę - patrz ramka. Same zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej polegającej na przewozie osób taksówką określa ustawa z 6 września 2001 o transporcie drogowym.

Potrzebna licencja

Do wykonywania transportu drogowego taksówką potrzebne jest uprzednie zdobycie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Udziela się jej przedsiębiorcy, jeżeli spełnia wymóg dobrej reputacji, tj. nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne karnoskarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu oraz nie wydano w stosunku do niego prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Jakie wymagania

Aby uzyskać licencję, zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy muszą spełniać wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym, czyli:

- podobnie nie mogą być skazani za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku oraz za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i  obyczajności,

- muszą mieć zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem, lub wykazać się co najmniej pięcioletnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu (należy przedłożyć stosowne dokumenty z urzędu skarbowego),

- przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych sześć miesięcy z przyczyn zależnych od nich.

Trzeba też pamiętać, że kierowca wykonujący transport drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Egzaminy ze szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką przeprowadzają starostowie właściwi ze względu na obszar, w którym działalność ma być wykonywana. Program szkolenia określa rozporządzenie ministra infrastruktury.

Obejmuje on siedem bloków tematycznych, w tym m.in.

- przepisy prawne obowiązujące przy wykonywaniu działalności związanej z zarobkowym przewozem osób taksówką;

- zagadnienia z topografii miejsca prowadzenia działalności przewozowej, w szczególności dotyczące usytuowania zabytków, bazy noclegowo-gastronomicznej oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej;

- bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kultury obsługi pasażera.

Określone pojazdy i obszary

Licencja udzielana jest na  określony pojazd i obszar obejmujący:

-  gminę,

- gminy sąsiadujące – po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia,

- miasto stołeczne Warszawę – związek komunalny.

Trzeba pamiętać, że możliwe jest wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar, lecz bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej licencji, z wyjątkiem przewozu wykonywanego w  drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru.

Przykład

Taksówkarz posiada licencję na wykonywanie przewozów taksówką na obszarze gminy Grodzisk Mazowiecki.

Klient zamówił kurs do miejsca znajdującego się w gminie Milanówek. Konkretny taksówkarz może oczywiście wykonać takie zlecenie i nawet zabrać klienta z powrotem. Jest uprawniony także do realizacji zamówienia osoby, która zażyczy sobie, aby taksówkarz przyjechał do miejsca znajdującego się na terenie gminy Milanówek.

Nie ma natomiast prawa do czekania na klientów na postojach taxi w Milanówku. Nie ma też prawa wykonywać zleceń ograniczających się tylko do obszaru innej gminy niż Grodzisk Mazowiecki. Kursy muszą odbywać się, choćby w części, na obszarze gminy Grodzisk Mazowiecki.

Trzeba pamiętać, że liczba licencji wydawanych przez poszczególne gminy jest ograniczona. Właściwe rady gmin i Rada m.st. Warszawy określają na dany rok kalendarzowy, nie później niż do 30 listopada roku poprzedniego, liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta.

Gdy gmina tego obowiązku nie wykona, jest to równoznaczne z tym, że zachowana zostaje liczba dotychczasowych licencji. Np. w Kielcach w 2011 r. może zostać wydanych do 180 nowych licencji.

Jaki tryb

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Udzielają ich wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast. W przypadku gdy licencja ma obejmować gminy sąsiadujące, właściwym do wydania licencji będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Musi on zawierać:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,

- numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,

- określenie rodzaju i zakresu przewozów (tu wskazujemy, że chcemy wykonywać przewozy taksówką), a także obszaru, na jaki licencja ma zostać udzielona,

- rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji,

- czas, na jaki licencja ma być udzielona.

Co dołączyć do wniosku

Do wniosku o udzielenie licencji należy dołączyć:

- odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

- kserokopię zaświadczenia o  nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

- kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

- zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób zgodnie z wymaganiami opisanymi powyżej,

- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,

- wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.

Jak widać, dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o licencje jest niemało. Warto o nich pamiętać po to, by uniknąć straty czasu na uzupełnianie brakujących. Na szczęście większość urzędów gmin (miast) na swoich stronach internetowych przedstawia listę wymaganych dokumentów.

Często istnieje też możliwość wydruku potrzebnych formularzy, co pozwala wypełnić je spokojnie w domu.

Licencja zawiera:

- numer ewidencyjny,

- nazwę organu, który jej udzielił,

- datę jej udzielenia,

- podstawę prawną,

- dane przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,

- zakres transportu drogowego,

- rodzaj przewozów,

- oznaczenie obszaru przewozów w krajowym transporcie drogowym taksówką,

- czas, na jaki udzielono licencji.

Przedsiębiorca otrzymuje tyle wypisów licencji, ile pojazdów zgłosił we wniosku o udzielenie licencji.

Ustawa o transporcie drogowym przewiduje przypadki, w których przedsiębiorca traci licencję. Stanie się tak np., gdy przedsiębiorca:

- zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją, a w szczególności nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego, transportu drogowego co najmniej przez sześć miesięcy,

- rażąco narusza przepisy dotyczące czasu pracy kierowców lub kwalifikacji kierowców,

- samowolnie zmienia odczyty urządzeń pomiarowo-kontrolnych zainstalowanych w pojeździe.

Przykład

Taksówkarz prowadził przewozy przez rok. Nie szło mu to najlepiej i postanowił zrobić sobie przerwę, aby dorobić na budowie.

Zaczął ją 1 marca, skończył 12 października. W takim wypadku, aby dalej prowadzić przewozy taksówką zgodnie z prawem, musi przejść przez całą procedurę uzyskania licencji od początku.

Taksówkarz nie ma prawa do odstąpienia licencji innej osobie pod rygorem jej cofnięcia. Jednocześnie organ, który udzielił licencji, może przenieść w drodze decyzji administracyjnej uprawnienia z niej wynikające na inne osoby w następujących przypadkach:

- w razie śmierci przedsiębiorcy, który miał licencję i w jego miejsce wstępują spadkobiercy,

- połączenia, podziału lub przekształcenia przedsiębiorcy, który miał licencję, pod warunkiem że osoba przejmująca uprawnienia spełnia również wymagania, jakie stawiane są przy ubieganiu się o licencję.

Wniosek w urzędzie

Najpierw wypełniamy druk EDG-1, czyli wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek możemy przesłać listem poleconym do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu gminy/miasta lub dzielnicy (w przypadku Warszawy). Jednak nasz podpis musi być potwierdzony, w tym wypadku notarialnie. Inna możliwość to złożenie wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego urzędu. Możemy go opatrzyć podpisem elektronicznym.

Jeżeli go nie mamy, w ciągu trzech dni roboczych urzędnik zaprosi nas do podpisania wniosku.W formularzu EDG-1 wpisujemy właściwy dla prowadzenia przewozów taksówką nr PKD. Jeżeli chcemy rozliczać podatki w inny sposób niż zgodnie ze skalą podatkową, np. za pomocą stawki liniowej, czy też funkcjonować jako płatnik VAT, konieczna jest wizyta w urzędzie skarbowym.

Jeżeli chcemy być pracodawcą, trzeba odwiedzić oddział ZUS w celu zgłoszenia siebie jako płatnika składek za pracowników. Nawet jeżeli nie chcemy zatrudniać pracowników, to i tak warto odwiedzić ten urząd, gdzie wyliczona zostanie nam wysokość pierwszej składki, w zależności od dnia miesiąca, w którym dokonaliśmy rejestracji.

Komentuje:

Piotr Rogowiecki, ekspert Pracodawcy RP

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na przewozie osób taksówką to typowy przykład działalności licencjonowanej.

Ustawodawca nie zdecydował się na pozostawienie tego obszaru bez ściślejszego nadzoru ze względu na to, że przy wykonywaniu zawodu taksówkarza dochodzi do interakcji międzyludzkich w zamkniętym pomieszczeniu.

Ponadto charakter przewozów taksówkarskich daje jednak pole do nadużyć i nieprawidłowości. Niemniej ustawodawca nie przesadził z przeregulowaniem tej sfery. Tym bardziej że coraz więcej miast/gmin rezygnuje z limitu licencji na prowadzenie przewozów taksówką.

Czytaj również:

Zobacz serwisy:

Zakładanie firmy » Pomysł na biznes » Taksówki i przewóz osób

Zakładanie firmy » Zezwolenia, licencje, koncesje i certyfikaty