Najwyższa Izba Kontroli zorganizowała przetarg na grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowotne dla swych pracowników i członków ich rodzin. Jego wyniki usiłowała podważyć spółka PZU Życie. Jej zdaniem obydwaj ubezpieczyciele, których oferty wybrano (przetarg był podzielony na dwie części), powinni zostać wyeliminowani z przetargu, gdyż złożyli oferty niezgodne ze specyfikacją.

Krajowa Izba Odwoławcza odmówiła merytorycznego rozpoznania sprawy. Uznała, że PZU Życie nie wykazał się interesem w uzyskaniu tego zamówienia. Nie przedłużył bowiem terminu związania ofertą.

Skład orzekający powołał się m.in. na wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (II Ca 9/11), zgodnie z którym środki ochrony prawnej przysługują jedynie wykonawcy, „który wykaże interes w uzyskaniu zamówienia, przy czym to odwołujący musi dowieść, iż posiada obiektywną, tj. wynikającą z rzeczywistej utraty możliwości uzyskania zamówienia lub ubiegania się o udzielenie zamówienia, potrzebę uzyskania określonego rozstrzygnięcia".

– Tymczasem  odwołujący nie wykazał istnienia interesu w uzyskaniu niniejszego zamówienia na skutek tego, że nie przedłużył terminu związania ofertą – uzasadniła wyrok przewodnicząca składu orzekającego Małgorzata Rakowska.

Zwróciła uwagę, że organizator przetargu 24 sierpnia  poinformował o wyborze najkorzystniejszych ofert, a odwołanie zostało wniesione 2 września.

Przedstawiciele PZU Życie tłumaczyli, że w sposób dorozumiany przedłużyli termin związania ofertą poprzez złożenie odwołania i ustne oświadczenie. KIO nie zaakceptowała tych wyjaśnień (Sygnatura akt: KIO 1900/11).

– Nie może być mowy o sposobie „dorozumiewania" złożenia oświadczenia. Oświadczenia nie może zastąpić fakt wniesienia odwołania

– tłumaczyła Rakowska. – Zgodnie z art. 85 ust. 2

prawa zamówień publicznych

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

„wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą". Tym samym to wykonawca, wyrażając zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą bądź samodzielnie przedłużając niniejszy termin,  podejmuje decyzję o swoim dalszym udziale w postępowaniu. W niniejszym postępowaniu odwołujący nie skorzystał z tej możliwości.