W efekcie wieloletniej współpracy firm leasingowych z największymi towarzystwami ubezpieczeń leasingobiorcy mają  możliwość korzystania z szerokiej gamy unikatowych i sprawdzonych rozwiązań ubezpieczeniowych w atrakcyjnych cenach.  Należą do nich pakiety usług dodatkowych, które stanowią komplementarne elementy umów leasingowych, co oznacza, że w większości przypadków nie można ich nabyć osobno u ubezpieczycieli.

Rolą dodatkowych pakietów jest rozszerzenie warunków standardowych ubezpieczeń, związanych z finansowaniem środków trwałych leasingiem (jak AC, OC, NW). Służą one  poprawie bezpieczeństwa samych leasingobiorców,  jak i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Oznacza to, że poza wypłatą dodatkowych środków finansowych w ramach odszkodowania, gwarantują korzystającemu szeroki zakres innych świadczeń. Ubezpieczenie wieloletnie,ochrona prawna, Assistance, GAP i CPI – to najpopularniejsze produkty zabezpieczające szerokie spektrum ryzyka towarzyszącego przedsiębiorcom w codziennej działalności.

Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób działają  wymienione produkty i jakie korzyści wynikają  z ich stosowania. Ze względu na warunki i zakres proponowanych rozwiązań oparliśmy się na ofercie spółki Millennium Leasing. Umożliwia ona klientom elastyczne dopasowanie poszczególnych produktów ubezpieczeniowych do aktualnych potrzeb i oczekiwań, bo prawie każde rozwiązanie dostępne jest w trzech różnych wariantach (czyli w pakiecie Start, Optimum lub Prestige).

Co jest w pakiecie

Pakiety obejmują różne zakresy świadczeń. Oznacza to, że dany  produkt ubezpieczeniowy w dużym pakiecie  gwarantuje leasingobiorcy znacznie silniejsze zabezpieczenie ryzyka (dzięki większej liczbie usług) niż w pakiecie podstawowym. Dlatego cena pakietu zależy przede wszystkim od liczby i jakości świadczeń w nim zawartych.  W uproszczeniu – im lepsze zabezpieczenie  ryzyka, tym wyższa cena za jego przejęcie przez ubezpieczyciela.

W doborze poszczególnych rozwiązań należy zatem wziąć  pod uwagę korzyści, jakie gwarantują one ubezpieczonemu.  Produkty o takiej samej nazwie oferowane przez firmy leasingowe najczęściej różnią się  zakresem świadczeń, stąd  też rozbieżności cenowe.

Korzystne warunki

Warunki, na jakich towarzystwa ubezpieczeniowe, a tym samym firmy leasingowe  oferują w Polsce produkty ubezpieczeniowe, od strony kosztowej należą nadal do najatrakcyjniejszych w Europie.

Między innymi z tego powodu możemy oczekiwać stopniowego wzrostu cen tych produktów. Obecnie korzystający mają możliwość rozłożenia kosztów ubezpieczeń w czasie i doliczenia ich do miesięcznych rat leasingowych. Stanowi to komfortowe rozwiązanie zwłaszcza dla klientów, którzy napotykają  problemy związane z płynnością finansową.

Gwarancja niezmienności składek

Wzrost kosztów finansowania w czasach pogarszającej się koniunktury może przekładać się na pogorszenie kondycji finansowej poszczególnych podmiotów gospodarczych, a w konsekwencji stać się istotną barierą ich rozwoju (na takie ryzyko narażone są zwłaszcza mikrofirmy). Podwyżki stóp procentowych, wahania kursów walut i zmienność stawek ubezpieczeniowych powodują, że koszty leasingu i innych usług finansowych mogą przedsiębiorcom wymknąć się spod kontroli.

Niestety, zazwyczaj klienci patrząc na warunki umowy leasingowej, nie zastanawiają się nad ich zmianami w przyszłości. Nie biorą  też pod uwagę tego, że w czasach niepewności gospodarczej ubezpieczyciele są mniej skłonni do przejmowania ryzyka, przez co  ceny ubezpieczeń znacząco idą w górę. Problem ten  można wyeliminować, korzystając z finansowania w rodzimej walucie, ubezpieczenia wieloletniego, gwarantującego niezmienność stawek ubezpieczeniowych w czasie trwania umowy.

Rozwiązanie to sprawdza się najlepiej w przypadku klientów korzystających z leasingu opartego na stałym oprocentowaniu, bo znają oni z góry dokładną wartość wszystkich swoich rat leasingowych. Gwarancja niezmienności kosztów finansowania, szczególnie w długim horyzoncie czasowym (np. pięć lat) znacząco wzmacnia odporność firm na wahania koniunktury.

Ubezpieczenie wieloletnie należy do najkorzystniejszych form ubezpieczeń komunikacyjnych, również ze względu na inne jego parametry.  Działa ono w czasie trwania umowy, bez względu na liczbę szkód, ja-kie wystąpią na finansowanym przedmiocie, oraz zwalnia korzystającego z obowiązku dopłaty do składki w przypadku wypłaty odszkodowania.

Korzystający może ponadto  rozłożyć koszty ubezpieczenia na dogodne raty, nie  narażając swojego budżetu na znaczne jednorazowe wydatki. Ubezpieczenie obejmuje szeroki zakres finansowanych przedmiotów, do których należą nowe i używane samochody osobowe i ciężarowe, a także ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy.

Ochrona prawna w trudnych sprawach

Wielu ubezpieczonych napotyka  problemy w dochodzeniu roszczeń z tytułu odszkodowań, co powoduje, że proces ten staje się długotrwały i kosztowny. Liczne procedury i rozbieżności w interpretacji przepisów powodują, że ubezpieczeni nie zawsze są w stanie  rozwiązywać samodzielnie problemy  prawne.

Aby uniknąć tego rodzaju komplikacji, można skorzystać z ochrony prawnej, która gwarantuje ubezpieczonemu profesjonalne wsparcie prawników w bardzo szerokim zakresie.

W zależności od potrzeb korzystającego ubezpieczenie działa w różnych wariantach – od podstawowego do bardzo zaawansowanego. Gwarantuje pomoc i reprezentowanie interesów ubezpieczonego w trudnych sytuacjach (np. nieoczekiwany pobyt w więzieniu za granicą), a także w sprawach związanych z ubezpieczonymi pojazdami (np. utrata prawa jazdy).

Może to zatem być np. pomoc w sprawach podatkowych,  karnych (związanych z popełnionym wykroczeniem lub przestępstwem drogowym, np. wypadek ze skutkiem śmiertelnym) oraz w postępowaniach związanych z prawem pracy,  ubezpieczeniami społecznymi,  prawem jazdy, dowodem rejestracyjnym czy dochodzeniem odszkodowań.

Ochrona prawna to także możliwość zasięgnięcia  fachowych porad prawników oraz przygotowanie na życzenie ubezpieczonego określonych dokumentów, np. pism lub aktów prawnych.

Rośnie cena za ryzyko

Niepewność na rynkach finansowych i pogarszająca się koniunktura powodują znaczący wzrost poziomu ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Daje to podstawy, by w 2012 roku oczekiwać nie tylko podwyżek kosztów produktów ubezpieczeniowych, ale również pogorszenia ich pozostałych parametrów (jak  słabsza dostępność). Dlatego o zabezpieczeniu poszczególnych rodzajów ryzyka na korzystniejszych warunkach i w szerszym zakresie, niż będzie to możliwe w najbliższej przyszłości, warto pomyśleć już dziś.

Jakie polisy

Assistance – natychmiastowa pomoc w kryzysowych sytuacjach

Problemy związane z użytkowaniem pojazdu rozwiąże Assistance, czyli całodobowe ubezpieczenie o globalnym zasięgu, gwarantujące ubezpieczonemu udzielenie natychmiastowej pomocy technicznej i medycznej w różnych zdarzeniach losowych w podróży.

Zapewnia ono  pomoc w sytuacjach takich, jak: kolizja, kradzież pojazdu czy awaria. Umożliwia nie tylko usunięcie awarii pojazdu na miejscu, ale również otrzymanie samochodu zastępczego na okres do 30 dni.

GAP – na wypadek straty finansowej

Kradzież lub całkowite zniszczenie pojazdu można natomiast ubezpieczyć, korzystając z nowego rozwiązania na polskim rynku leasingu, jakim jest GAP (GuaranteedAssetProtection), czyli ubezpieczenie na wypadek straty finansowej. W razie wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności klient, oprócz kwot wypłaconych w ramach OC lub AC, otrzyma dodatkowe odszkodowanie.

Ubezpieczenie pomaga więc pokryć ewentualną stratę finansową wynikającą z rozliczenia umowy występującej przy spłacie reszty zobowiązania klienta wynikającego z zawartej umowy. Należy wziąć pod uwagę, że wartość rynkowa leasingowanego przedmiotu może spadać szybciej niż wartość kapitału spłacanego w ratach leasingowych.

Dlatego to rozwiązanie najlepiej sprawdza się w przypadku leasingobiorców korzystających z finansowania pojazdów, gdzie umowa przewiduje np. niski udział własny, długi okres kredytowania i wysoką wartość wykupu po okresie umowy, lub w przypadkach gdzie korzystający chce zabezpieczyć wysokość kwoty wypłaconego odszkodowania, zwiększając je o dodatkowe 20 proc. GAP adresowane jest do użytkowników zarówno nowych, jak i używanych samochodów osobowych i ciężarowych.

CPI – ubezpieczenie zdrowia i życia

Leasingobiorcy mogą ubezpieczyć również życie i zdrowie w ramach CPI (CreditorProtectionInsurance). Produkt ten stanowi istotne zabezpieczenie ryzyka finansowego korzystającego i jego rodziny, bo gwarantuje ciągłość spłaty rat w razie zaistnienia zdarzeń losowych, które to uniemożliwiają (np. problemów finansowych czy upadłości firmy).

Ubezpieczeniem może być objęta śmierć ubezpieczonego, jego trwała lub całkowita niezdolność do pracy oraz hospitalizacja w następstwie choroby bądź nieszczęśliwych wypadków. Produkt przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla spółek osobowych, które finansują leasingiem nowe i używane środki  transportu, maszyny i urządzenia.

Piotr Gąska

Piotr Gąska

Komentuje Piotr Gąska, dyrektor departamentu zarządzania produktami Millennium Leasing

Dobra oferta leasingu to dla klientów od pewnego czasu niejedyny warunek podjęcia decyzji o wyborze finansującego. Klienci świadomi swoich potrzeb oczekują od instytucji finansowych zarówno wysokiej jakości świadczonych usług, jak i szerokiego zakresu oferowanych produktów.

Dlatego Millennium Leasing zawsze stawiało na jakość obsługi oraz oferowanych produktów. Stąd w naszej ofercie pojawiają się coraz nowsze rozwiązania ułatwiające komunikację i proces obsługi klientów.

Należą do nich m.in. elektroniczne biuro obsługi klienta (e-BOK) i rozwiązania ułatwiające akceptację transakcji szczególnym grupom zawodowym lub branżom charakteryzującym się swoistą specyfiką działalności (programy produktowe) bądź też rozwiązania zabezpieczające ryzyko prowadzonej działalności w postaci określonych produktów ubezpieczeniowych.

To właśnie paleta produktów ubezpieczeniowych jest tym czynnikiem, który coraz częściej wpływa na decyzje korzystających o wyborze finansującego. Stąd w naszej ofercie  bogata i różnorodna paleta produktów, w której skład wchodzą: ubezpieczenie komunikacyjne lub majątkowe przedmiotu w wariancie rocznym i wieloletnim, Assistance, Ochrona Prawna, GAP czy wprowadzane od nowego roku ubezpieczenie CPI (ubezpieczenie na życie).

W trosce o bezpieczeństwo naszych korzystających i ich transakcji tylko część produktów występujew trzech wariantach – od podstawowego Start do wariantu  najbardziej rozbudowanego w zakresie ochrony oraz świadczonych usług Prestige. Te natomiast, które mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa transakcji, oferowane są wyłącznie w najszerszym pakiecie.

Do tego typu produktów należy podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe przedmiotu, gwarantujące korzystającemu maksimum bezpieczeństwa. Aktualna sytuacja rynkowa pokazuje, że koszt ubezpieczenia komunikacyjnego jest w Polsce niedoszacowany przez ubezpieczycieli. Stąd biorą się straty  towarzystw oraz  kolejne obserwowane i zapowiadane podwyżki.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do kontaktu z naszymi doradcami, którzy zaproponują najlepsze rozwiązania nie tylko pod względem samego finansowania, ale również typu i wariantu ubezpieczenia danej transakcji. Dbamy o to, aby interes naszych klientów był zabezpieczony w najlepszy z możliwych sposobów i nie był narażony na niekorzystne zmiany rynkowe.