Klub dziecięcy zakłada się niemal tak samo jak żłobek. Pracuje  jednak krócej (dzieci przebywają w nim do pięciu godzin dziennie). Prawo stawia też klubowi niższe wymagania lokalowe. Wystarczy dysponować lokalem z jednym pomieszczeniem.

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech stawia także niżej poprzeczkę kierownictwu klubu dziecięcego. Pracą klubu może  bowiem kierować osoba, która ma kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Dyrektor żłobka musi mieć wyższe wykształcenie i co najmniej trzy lata pracy z dziećmi

Żłobkiem kieruje zaś dyrektor, który posiada wykształcenie wyższe i co najmniej trzy lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie oraz pięć lat doświadczenia w pracy z dziećmi.

Wykształcenie kadry w żłobku i klubie musi być jednakowe. Opiekunem może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Pracę taką może podjąć  także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz: co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna.

Osoba, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat oraz średnie wykształcenie, ale nie pracowała z tak małymi dziećmi ostatnie pół roku bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie.

W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż 20 dzieci, zatrudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną. Ustawa stawia również takie same wymagania w kwestii  liczebności personelu w klubie i żłobku.

Jeden opiekun może sprawować opiekę – nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a  gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne – maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

Wsparciem dla zatrudnianej  w placówkach  opiekuńczych kadry mogą być wolontariusze. Przed rozpoczęciem pracy muszą oni odbyć 40-godzinne szkolenie. Jeżeli  jednak wolontariusz ma kwalifikacje i doświadczenie wymagane dla opiekuna, jest zwolniony ze szkolenia.

Lista programów kursów zatwierdzonych przez ministra pracy i polityki społecznej została udostępniona na ministerialnej stronie internetowej www.zlobki.mpips.gov.pl. Placówki, których program nie został zaakceptowany przez ministra,  nie mogą prowadzić  takich szkoleń.

Dyrektorem żłobka, osobą kierującą pracą klubu dziecięcego, opiekunem oraz wolontariuszem w klubie dziecięcym może  zostać wyłącznie osoba, która daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej ani  też władza rodzicielska nie została jej zawieszona czy ograniczona. Pracownicy muszą także wypełniać obowiązek alimentacyjny, jeżeli sąd nałożył go na nich. Nie mogą być  również skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Zarówno opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, jak i wolontariusz  są obowiązani do poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym przed podjęciem obowiązków.