Do ustalenia wysokości kary pieniężnej stosujemy zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Potrzebny nam do tego będzie współczynnik urlopowy.

Ustala się go, odejmując od liczby dni w roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości (u pracownika czytelnika jest to stała pensja 3000 zł) uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.

Zmienne składniki wynagrodzenia (premie i dodatki za pracę w porze nocnej) przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż miesiąc wypłacone w okresie trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.

Skoro pracownik zarabia 3000 zł stałej pensji, to załóżmy, że w trzech miesiącach poprzedzających grudzień otrzymał:

- w listopadzie 320 zł premii i 21,48 zł dodatku za pracę w nocy,

- w październiku 260 zł premii i 26,08 zł dodatku za pracę w nocy,

- we wrześniu 320zł premii i 37,60 zł dodatku za pracę w nocy.

W październiku przez pięć dni przebywał na urlopie bezpłatnym. Trzeba więc dokonać uzupełnienia premii. W tym celu premie faktycznie wypłacone mu w trzech miesiącach poprzedzających grudzień dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie. Otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w normalnym czasie pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

W taki sposób należy uzupełnić jednak tylko kwotę premii. Uzupełnienie nie powinno obejmować dodatku za pracę w porze nocnej, gdyż przysługuje on za faktycznie przepracowane w porze nocnej godziny i jako taki nie powinien być uzupełniany do kwoty uzależnionej od liczby wszystkich dni pracy w danym okresie.

W ciągu tych trzech miesięcy do przepracowania były 64 dni, pracownik przepracował 59 dni:

900 zł (łączna kwota otrzymanych premii) : 59 dni = 15,25 zł.

15,25 zł x 64 dni = 976 zł.

Tę sumę powiększamy o łączną kwotę otrzymanych dodatków za pracę w porze nocnej, co daje 1061,10 zł.

Kwotę łącznych wynagrodzeń zmiennych dzieli się przez trzy, aby otrzymać średnią wielkość zarobków zmiennych z miesiąca.

1061,10 zł : 3 = 353,72 zł.

Łączną podstawą do wyliczenia kary będzie tak ustalone średnie wynagrodzenie zmienne oraz pensja stała.

353,72 zł + 3000 zł = 3353,72 zł.

Karę ustalamy, dzieląc miesięczną kwotę ustaloną według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop, przez współczynnik urlopowy, a następnie mnożąc przez liczbę dni, za które została wymierzona.

Na pracownika szef nałożył maksymalną możliwą karę w wysokości jednodniowego wynagrodzenia.

Było to więc 159,70 zł.

3353,72 zł : 21 = 159,70 zł.