A właśnie przed szansą uzyskania dotacji na projekty związane z inwestycjami w badania i rozwój stoją przedsiębiorcy z województwa podlaskiego. Wszystko za sprawą ogłoszonego jeszcze w końcówce zeszłego roku konkursu, którego celem jest wyłonić najlepsze projekty z takiego zakresu. Środki na takie przedsięwzięcia zostały zarezerwowane w części 1.1 programu regionalnego.

Dzięki oszczędnościom z lat ubiegłych znalazły się w nim jeszcze pieniądze i władze samorządu postanowiły nie czekać i jeszcze na przełomie 2012 i 2013 roku ogłosić konkurs. Tzw. działanie 1.1 koncentruje się na tworzeniu warunków dla rozwoju innowacyjności. Oznacza to, że firmy, które sięgną po granty, mogą realizować dwa zasadnicze rodzaje projektów.

Mianowicie mogą to być inwestycje w środki trwałe, tj. infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne, służące do prowadzenia działań badawczo - rozwojowych w przedsiębiorstwach albo projekty związane z prowadzenie badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych (badań przedkonkurencyjnych realizowanych bezpośrednio w przedsiębiorstwach). A oto kilka szczegółowych warunków, które muszą być spełnione.

W przypadku projektów inwestycyjnych wsparcie otrzymają firmy realizujące projekty na terenie województwa podlaskiego, niezależnie od lokalizacji siedziby wnioskodawcy. Natomiast w przypadku projektów dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych oraz w przypadku projektów badawczo-wdrożeniowych (projekty inwestycyjne i badawcze realizowane łącznie), wsparcie otrzymają podmioty posiadające na terenie województwa podlaskiego siedzibę lub wyodrębnione i samodzielne organizacyjnie filie, odziały lub zakłady.

Pomoc udzielana jest tylko i wyłącznie na projekty realizowane w województwie podlaskim. W szczególnych przypadkach dotyczących projektów, w ramach których nabywane są środki trwałe lub/i wartości niematerialne i prawne, które ze względu na swoją specyfikę nie są instalowane na stałe a zatem nie jest możliwe określenie lokalizacji inwestycji, należy przyjąć, że „lokalizacją projektu" będzie siedziba firmy - wnioskodawcy.

Z kolei jeśli chodzi o podstawowe informacje finansowe, to należy zaznaczyć, że w przypadku wszystkich tych projektów ich minimalna wartość to 50 tys. zł (tzw. kosztów kwalifikowanych). Tym samym projekty o mniejszej wartości nie będą oceniane (zostaną odrzucone na podstawie kryteriów formalnych). Z drugiej strony wydatki te nie mogą przekroczyć:

- 3 mln zł (kosztów kwalifikowalnych) w przypadku części badawczej projektu,

- 2 mln zł w przypadku projektu inwestycyjnego z nabyciem środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R.

A na jakie dofinansowanie mogą liczyć przedsiębiorcy? Wszystko zależy od wielkości przedsiębiorstwa. I tak może to być:

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

- 70 proc. dla projektów realizowanych przez mikro- i małe przedsiębiorstwa,

- 60 proc. w przypadku średniej wielkości firm,

- 50 proc. w przypadku firm prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu.

Kompletną dokumentację należy składać: osobiście, drogą pocztową - listem poleconym, bądź przesyłką kurierską, w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89, 15-874 Białystok, w Kancelarii Ogólnej - pokój nr 2, w godzinach pn: 8.00-16.00; wt - pt: 7.30 - 15.30. Ostateczny termin na złożenie aplikacji to 8 marca.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą podlegać ocenia. Warto więc podkreślić, że o dacie dostarczenia przesyłki decyduje data jej wpływu do kancelarii, a nie np. data nadania na poczcie. W ostatnich dniach warto więc składać dokumenty osobiście. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, kryteria służące ocenie wniosków można znaleźć na stronie: www.rpowp.wrotapodlasia.pl.

Na dofinansowanie projektów (wyłonionych w konkursach) władze samorządowe zarezerwowały 9,4 mln zł.