W wymienionych regionach ogłoszone zostały konkursy, w których do zdobycia są unijne dotacje. Tym razem chodzi o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, które finansują tzw. miękkie projekty, czyli te związane ze szkoleniami, doradztwem, przekwalifikowywaniem pracowników, a także rozwojem współpracy firm i sektora naukowo-badawczego. Ten ostatni cel jest realizowany m.in. poprzez tzw. działanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw".

Biznes i nauka

Co to działanie oznacza dla przedsiębiorców. Przekładając to na język projektów i realnych działań, które mogą być dofinansowane z jego środków, chodzi o inicjowanie i wzmacnianie współpracy firm i sektora nauki. A takie cele mogą zostać osiągnięte np. poprzez wspólne organizowanie praktyk, staży, wymianę pracowników, prowadzenie oraz wdrażanie wyników badań.

Innymi słowy pracownicy firm mogą brać udział w projektach i badaniach realizowanych przez sektor badawczy i naukowy, próbując np. w warunkach laboratoryjnych lub poprzez eksperymenty doprowadzić do stworzenia nowego produktu, udoskonalenia dotychczasowego lub rozpoznania nowych metod zarządzania, czy też organizacji pracy. W odwrotnym kierunku pracownicy naukowi, sektora badawczego mogą dostać szansę przetestowania własnych pomysłów w realnej gospodarce.

Pod okiem praktyków i przy ich spojrzeniu na prowadzenie biznesu (jego opłacalność, ryzyko, bariery prawne lub organizacyjne) wprowadzać innowacje (produktowe, organizacyjne), rozwijać lub doskonalić produkty firmy.

5 mln

zł na dofinansowanie projektów zarezerwowały władze województwa kujawsko-pomorskiego

To zatem sposób na połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, a poprzez dofinansowanie części kosztów takich projektów, uczynienie takiej współpracy korzystniejszej dla firm.

Szczególnie tych, które do tej pory takiej współpracy nie podejmowały, właśnie z uwagi na brak wystarczających środków. A w ten sposób nie mogły przejść na wyższy poziom rozwoju i poprawy pozycji konkurencyjnej. Start w konkursie i pozyskanie unijnej dotacji może pomóc przełamać ten impas. Tym bardziej, że prowadzenie prac badawczych, eksperymentów zawsze wiąże się z ryzykiem.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Nigdy przecież nie wiadomo, czy uda się w praktyce osiągnąć zakładane rezultaty. Uzyskanie dotacji, a tym samym mniejsze koszty po stronie przedsiębiorcy, mogą być zachętą dla podjęcia takiego ryzyka.

Profesor na etacie

Ponadto organizacja staży lub praktyk to nie jedyny sposób na wykorzystanie środków tego działania. Jako jeden z dozwolonych rodzajów projektów przewiduje się także subsydiowanie zatrudnienia. Co to oznacza w praktyce?

10 mln

zł na wsparcie projektów przeznaczyły władze województwa podkarpackiego

Przedsiębiorca, który na czas określony przyjmie do pracy (także na umowę zlecenia, umowę o dzieło) naukowca (tzw. wysoko wykwalifikowany personel), tworząc dla niego nowe stanowisko pracy (taka osoba nie może zastąpić np. osoby zwalnianej) i powierzając mu konkretne zadania związane z rozwijaniem produktów, wprowadzaniem innowacji, otrzymuje refundację połowy kosztów z tym związanych.

Upraszczając można powiedzieć, że firma musi zatroszczyć się tylko o połowę pensji dla takiego pracownika. Pozostałą część sfinansuje dotacja. To także powinno być zachętą dla firm, które obecnie, w okresie spowolnienia i niepewnej sytuacji na rynku, miałyby trudność w podjęciu decyzji o zwiększeniu zatrudnienia, w tym w szczególności zatrudnienia eksperta.

Garść konkretów

W województwie kujawsko-pomorskim wnioski o dofinansowanie przyjmuje urząd marszałkowski. Dokumenty będą przyjmowane w siedzibie Instytucji Pośredniczącej – w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, pokój 112 a. Na przygotowanie i złożenie aplikacji firmy mają czas do 15 lutego.

Wyniki konkursu powinny być znane w połowie maja. Dodatkowe informacje o konkursie i warunkach przyznawania dotacji można uzyskać: w Punkcie Konsultacyjnym w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 1, tel. (56) 656 10 55, e-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl.

Ponadto informacje na temat konkursu, w tym jego regulamin, wytyczne, kryteria służące ocenie wniosków można także znaleźć na stronie internetowej www.mojregion.eu.

Z kolei w województwie podkarpackim wnioski będą przyjmowane od 25 stycznia do 25 marca. A można je składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, kancelaria WUP, pokój nr 1, jak również w oddziałach zamiejscowych w Krośnie, ul. Lewakowskiego 27B, 38 - 400 Krosno, pokój nr 31, w Przemyślu, ul. Katedralna 5, 37- 700 Przemyśl, pokój nr 4 oraz w Tarnobrzegu, pl. Bartosza Głowackiego 34, 39 - 400 Tarnobrzeg, pokój nr 7.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w siedzibie WUP w Rzeszowie, Wydział Rozwoju Kadr Regionu oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl w zakładce Aktualne konkursy.

Jakie projekty

Rodzaje projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

- staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach.

- tymczasowe zatrudnienie w MSP wysoko wykwalifikowanego personelu.

- wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach.