Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs do działania 3.5.3 „Internacjonalizacja MSP". To szansa na uzyskanie pomocy finansowej dla tych przedsiębiorców, którzy pragną wejść ze swoimi towarami lub usługami na nowe rynki zagraniczne. Pozyskane środki będzie wolno przeznaczyć na pokrycie kosztów udziału w międzynarodowych targach lub wystawach, czyli wydarzeniach pozwalających promować firmę i jej ofertę. Warunkiem pozyskania bezzwrotnych środków jest udział w takim wydarzeniu w roli wystawcy. Wymagane jest zatem wynajęcie powierzchni wystawowej i przygotowanie odpowiedniego stoiska.

Dodatkowo przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć pewną część środków z dotacji na zakup specjalistycznych usług doradczych, które będą koncentrowały się na przygotowaniu i wdrożeniu planu (strategii) internacjonalizacji. Posiadanie takiego planu jest bowiem niezbędne i to już na etapie aplikowania o środki.

Nie jest natomiast wymagane posiadanie odrębnego dokumentu, który taką strategię by zawierał. Wszystko dlatego, że wniosek o dofinansowanie zawiera odpowiednie pola, w których można (i trzeba) zamieścić zapisy dotyczące posiadanej strategii, wymagane do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Strategia/plan działalności międzynarodowej musi zawierać co najmniej następujące elementy:

- analizę i wskazanie priorytetowego rynku/priorytetowych rynków docelowych działalności eksportowej przedsiębiorcy, pod kątem produktów lub usług, których dotyczy projekt (analiza słabych i mocnych stron),

- opis wyznaczonych celów,

- szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej,

- mechanizmy wprowadzenia usługi/produktu podlegających umiędzynarodowieniu na docelowy rynek zagraniczny.

Strategia (plan) działalności międzynarodowej powinien być spójny, zrozumiały, określać mechanizmy wprowadzenia usługi/produktu podlegających wprowadzeniu na docelowy rynek zagraniczny, a także powinien być zgodny ze specyfiką silnych stron i przedmiotem działalności przedsiębiorstwa.

Jak już zostało zauważone, wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 26 czerwca do 31 lipca. Mogą to robić wyłącznie firmy zaliczane do sektora MSP. Status przedsiębiorcy jest weryfikowany zarówno na etapie składania wniosku, jak i ewentualnego podpisywania umowy o dofinansowanie. Z informacji finansowych, warto zauważyć, że maksymalny poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) wynosi 50 proc. Przedsiębiorcy muszą także przestrzegać limitów pomocy. Minimalna kwota o jaką wolno wystąpić to 20 tys. zł. Górny limit wsparcia to 200 tys. zł. Ogółem na dofinansowanie projektów zarezerwowano cztery mln euro.

Wsparcie dla producentów

Dofinansowanie zostanie udzielone przedsiębiorcy w przypadku, kiedy będzie on uczestniczyć w imprezie targowej lub wystawienniczej w charakterze wystawcy. Dodatkowo, warunkiem uzyskania wsparcia jest udział w imprezie targowej z produktem/usługą będącą własnością firmy. Przedsiębiorca nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na promocję produktów lub artykułów, dla których nie jest producentem bądź usługodawcą.

Sześć punktów za technologię

Jedno z kryteriów oceny projektów odwołuje się do innowacyjności produktów (usług) będących przedmiotem umiędzynarodowienia. W tym kryterium ocenie podlegają następujące kwestie:

- czy w ramach przedsięwzięcia promowany będzie produkt/usługa cechujący/cechująca się innowacyjnością technologiczną co najmniej w skali kraju – 3 pkt,

- projekt wpisuje się w obszar inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego – 1 pkt,

- przedsiębiorca rozpoczyna działalność promocji międzynarodowej (przedsiębiorstwo przed złożeniem wniosku aplikacyjnego nie brało udziału jako wystawca w targach/wystawach ukierunkowanych na rynki zagraniczne w kraju i poza granicami kraju) – 2 pkt.