W chwili obecnej działalność gospodarcza, o niewielkich rozmiarach, jest w tym państwie wykonywana zazwyczaj w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej (sole propietor). Najpopularniejszymi odmianami spółek są:  general partnership, limited partnership, limited liability company oraz corporation. Innymi, często spotykanymi, formami prowadzenia działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych Ameryki są joint venture oraz Real Estate Invastement Trust czy też spółka hybrydowa.

Aktualnie osoby, które chcą rozpocząć działalność na przedmiotowym rynku, uzależniają wybór właściwej formy, zazwyczaj od sześciu głównych czynników tj. od dochodów jakie może przynieść dana spółka (return), ewentualnej odpowiedzialności za długi danej spółki (liability), możliwości kontroli spółki (control), czasu trwania takiej spółki (duration), podatków, jakie jest zobowiązany uiszczać podmiot w związku z wyborem danej formy spółki (taxes).

Panujący kryzys gospodarczy powoduje jednak, że przedsiębiorcy amerykańscy prowadzący działalność handlową zmierzają do zmiany wybranej formy jej prowadzenia, w celu redukcji ponoszonych kosztów. Dlatego też coraz większą popularnością cieszy się, relatywnie nowa forma działalności gospodarczej - spółka limited liability company, która przypomina spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością uregulowaną w polskim kodeksie spółek handlowych

Definicja limited liability company

Podobnie jak w polskim prawie limited liability company stanowi syntezę, cech spółek kapitałowych oraz osobowych. Praktycy podkreślają, że jest ona odpowiednią spółką do rozpoczęcia własnego biznesu w Stanach Zjednoczonych, bez ryzyka odpowiedzialności własnym majątkiem. Spółka ta istnieje w pięćdziesięciu stanach. Każdy z nich zawiera odrębne regulacje, które regulują jej funkcjonowanie.

Limited liability company może być założona nawet przez jedną osobę fizyczną. Co do zasady wspólnicy tej spółki nie są odpowiedzialni osobiście za zobowiązania spółki. W większości stanów uważana jest ona za odrębny podmiot posiadający osobowość prawną. Znacząca część poszczególnych regulacji stanowych nie określa minimalnego kapitału zakładowego, a jeżeli jest on wymagany to w niewielkiej wysokości (w praktyce, może to jednak uniemożliwić zawarcie konkretnych umów handlowych). W limited liability company nie jest wymagane utworzenie zarządu (,,board of directors"). Zazwyczaj wszyscy wspólnicy mogą zarządzać spółką, aczkolwiek w praktyce wybiera się jedną lub więcej osób do dokonywania bieżących spraw spółki, jako tzw. managing members. Wspólnicy mogą co do zasady bez zgody pozostałych zbywać swój udział finansowy, ale nie mogą oni rozporządzać prawem do zarządzania spółką. Walorem limited liability company jest tzw. pojedyncze opodatkowanie za uzyskane dochody tzw. pass-through taxation, chyba, że spółka wybierze opodatkowanie klasyczne dla corporation (odpowiednik polskiej spółki akcyjnej). Limited liability company w ocenie praktyków jest, w porównaniu do innych spółek prawa amerykańskiego, prosta w zarządzaniu.

Wadą tej spółki jest na pewno czasowe ograniczenie jej istnienia (zazwyczaj nie może ono przekroczyć 30 lat). Część stanów, np. takich jak Teksas czy Pensylwania wymaga od limited liability company płacenia dodatkowego opodatkowania w formie tzw. franchise tax lub capital values tax. Co więcej, limited liability company jest nową formą prowadzenia działalności (pierwsza z tego rodzaju spółek powstała w stanie Wyoming w 1977 r.), a w związku z tym zostało wydanych niewiele precedensów orzeczniczych, których przedmiotem były sprawy związane z tą spółką, co w systemie prawnym opartym na takich decyzjach może spowodować trudności z rozwiązaniem sporu, w który uwikłana jest limited liability company.

Utworzenie limited liability company

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych należy pamiętać, że każdy ze stanów posiada odrębne regulacje dotyczące zarejestrowania limited liability company. Stąd też, poniżej zostaną przedstawione ogólne reguły jej uformowania.  Należy także wskazać, że co do zasady obcokrajowiec ma identyczne prawa przy zakładaniu tej spółki jak obywatel Stanów Zjednoczonych. Przed jej rejestracją należy dokładnie zapoznać się odpowiednimi przepisami stanowymi i zadecydować, które normy najbardziej odpowiadają założeniom naszej działalności gospodarczej.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Zarejestrowanie spółki w zależności od poszczególnego stanu, zajmuje od 2 do około 8 dni. Dla obcokrajowców ten termin może wynieść nawet 20 dni, ze względu na bardziej skomplikowaną procedurę rejestracji numeru podatnika, wyznaczoną dla tej grupy podmiotów.

Osoba, która chce zarejestrować spółkę powinna na samym początku sprawdzić czy wybrana nazwa nie jest już używana przez inny podmiot. Spółka powinna zawrzeć w swojej firmie określone elementy np. w stanie Północna Karolina, obligatoryjnie nazwa musi zawierać ,,limited liability company" albo skrót „L.L.C" lub „LLC", albo np. „ltd. Liabilty co.". W stanie Oklahoma, nazwa musi posiadać termin ,,limited" lub odpowiedni jej skrót z interpunkcją lub bez. W stanie Nowy Jork istnieje bardzo długa lista terminów, które nie mogą być zawarte w nazwie (takie katalogi obowiązują także w innych stanach), ponieważ są one zastrzeżone np. dla działalności bankowej. Zazwyczaj skrót, jakim może się posługiwać spółka (w większości stanów) to: „LLC" lub „Ltd". Jednakże np. w Teksasie ostatnie z wyrażeń oznacza, nie jak w Pensylwanii czy Ohio, limited liability company, ale corporation.

Po powyższej czynności, należy napisać tzw. Articles of Organization (można wykorzystać ogólnie dostępny wzór udostępniony w poszczególnym Departamencie Stanu). Powyższy dokument zawiera także m.in.: nazwę podmiotu, czas na jaki się został on utworzy, cel spółki, a także dane agenta tj. osoby, do której wysyłana będzie wszelka korespondencja, wnioski itp. Następnie Articles of Organization należy złożyć zazwyczaj w odpowiednim Departamencie Stanu (można zazwyczaj wysłać go pocztą, albo przez internet) i uiścić w zależności od stanu, opłatę w wysokości od 30 do około 900 dolarów (dla przykładu w Delaware należy złożyć tzw. Certification of Formation wraz z listem przewodnim. W Iowa do zarejestrowania spółki niezbędny jest Certification of Organization). Niektóre stany, wymagają także uiszczenia dodatkowych opłat. W stanie Kalifornia podmiot rejestrujący spółkę jest zobowiązany do zapłaty np. corporate tax. W niektórych stanach (np. Nowy Jork) istnieje jeszcze wymóg publikacji informacji w lokalnej gazecie o nowoutworzonej spółce, zarówno przez złożeniem do departamentu Articles of Organization, jak i po jego zarejestrowaniu. Dodatkowo, w przypadku gdy spółka będzie miała więcej niż jednego wspólnika, należy przygotować tzw. umowę operacyjną (Operating Agreement). Jej treść przypomina polską umowę spółki. Ustala ona zazwyczaj: siedzibę spółki, sposób głosowania przez wspólników, reprezentacji spółki, określa wkłady poszczególnych wspólników oraz reguluje kwestie likwidacji i rozwiązania spółki. Bardzo często Operating Agreements zawierają także klauzule, które nie są spotykane w polskich umowach, takie jak np. impasse clause czy chociażby buy – sell clause.

Rejestracja umowy to nie wszystko

Utworzenie spółki, bardzo często nie jest równoznaczne z możliwością prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Bardzo często osoba zakładająca spółkę będzie musiała uzyskać odpowiednie zezwolenia, czy też wystąpić np. do regionalnego oddziału feralnego urzędu podatkowego (IRS), o nadanie, co do zasady obligatoryjnego, numeru identyfikacji podatkowej, tzw. federal tax identification number (EIN). W tej instytucji należy także jednocześnie wybrać formę opodatkowania. W zależności od rodzaju działalności, podmiot zakładający spółkę być może będzie musiał złożyć odpowiednie wnioski o: uzyskanie wizy dla jego pracowników, którzy nie posiadają amerykańskiego obywatelstwa, zgłoszenie patentów czy też znaków towarowych. Bardzo często w poszczególnych stanach wymagane jest zawarcie umów pokrycia ubezpieczeniowego dla określonych operacji handlowych.

Mateusz Dróżdż – prawnik, wykładowca Uczelni Łazarskiego. Pracował w kancelarii McDonald Hopkins w Cleveland