Faktoring pozwala na uregulowanie własnych zobowiązań czy nawet dokonanie wcześniejszej płatności  w terminie pozwalającym na otrzymanie od kontrahenta rabatu z tego tytułu. Usługa  ta może się składać nie tylko z finansowania, ale też przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy, zarządzania oraz egzekwowania należności. Faktoring może być alternatywą dla kredytu bankowego, pozwala bowiem na otrzymanie środków pieniężnych dających większą swobodę przy zarządzaniu płynnością spółki. Dodatkowo firma może uzyskać pewną kontrolę nad płatnościami kontrahentów, a w przypadku tzw. faktoringu pełnego może się zabezpieczyć przed brakiem płatności dłużnika.

Kondycja finansowa

Ponieważ faktor (firma faktoringowa bądź bank), decydując się na wykup wierzytelności faktoranta nie ocenia jego zdolności finansowej, lecz kondycję dłużnika, którego dotyczy transakcja, powoduje to dwie kolejne zalety tej formy finansowania. Po pierwsze mogą z niej skorzystać również spółki, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej. Jest to czasem jedyna szansa dla  firm, które chcą poprawić swoją płynność finansową, gdyż w takiej sytuacji zdobycie zewnętrznego finasowania  jest ograniczone bądź niemożliwe. Po drugie firma faktoringowa przed podjęciem decyzji o wykupie wierzytelności sprawdza wypłacalność dłużnika. Może to być pomocne dla samej spółki przy ocenie przesłanek do dalszej współpracy z danym kontrahentem.

Firmy faktoringowe zwykle nie są zainteresowane fakturami pojedynczymi i tymi o małej wartości

W niektórych  branżach, odroczony termin płatności jest normą. W przypadku firm, które oferują swoim kontrahentom długie terminy płatności, korzystne może być wcześniejsze pozyskanie środków zamrożonych w wystawionych fakturach. Rzadko zdarza się, że przedmiotem faktoringu są pojedyncze transakcje. Zazwyczaj staje się on opłacalny w przypadku długookresowych kontraktów, w ramach których kontrahenci mają zapewnione długie terminy płatności, co spowalnia przepływy pieniężne w spółce. W porównaniu do kredytu, zaletą faktoringu jest też brak ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń oraz możliwość późniejszego zwiększenia finansowania. W przypadku kredytu bankowego i raz ustalonych warunków oraz kwoty kredytu jest to dużo trudniejsze. Co więcej, z usług faktoringu spółki mogą korzystać sezonowo, kiedy rośnie zapotrzebowanie na wolne środki pieniężne w związku np. ze specyfiką branży lub cyklem sprzedaży.

Jaki jest koszt

Spółki powinny pamiętać też o mankamentach factoringu, które nie zawsze są przez nie do zaakceptowania. Mimo, że faktoring może być traktowany jako alternatywa dla kredytu, to jednak, trudno wprost porównywać obie formy. Co więcej, zwykle koszt faktoringu może okazać się wyższy niż kredytu o porównywalnej wartości. Na jego koszt  składają się zazwyczaj: prowizja przygotowawcza, odsetki z tytułu finansowania wierzytelności, opłata faktoringowa związana z administrowaniem wierzytelnościami i w przypadku faktoringu pełnego prowizja za ryzyko niewypłacalności dłużnika. Jeżeli spółka  ma niskie marże, koszt finansowania będzie miał dla niej decydujące znaczenie. Szybki dostęp do gotówki i kompleksowość obsługi wierzytelności zejdzie wtedy na drugi plan.

Bez ryzyka niewypłacalności

Firmy faktoringowe zwykle nie są też zainteresowane fakturami pojedynczymi i tymi o małej wartości. To uniemożliwia skorzystanie z ich oferty. Kierowane są one  najchętniej do firm, które mają stałych odbiorców i mogą się wykazać znaczną wartością obrotów z tytułu ich obsługi. Z uwagi na ryzyko niewypłacalności dłużnika faktorzy chętniej proponują tzw. faktoring niepełny, kiedy faktor nie przejmuje na siebie ryzyka za niewypłacalność dłużnika. Ponieważ często stosuje  się właśnie  niepełną wersją faktoringu należy pamiętać, że dla celów księgowych zawarcie takiej umowy uznawane jest wtedy podobnie jak umowa kredytu czy pożyczki. Do momentu dokonania płatności przez dłużnika wierzytelność jest ewidencjonowana w księgach spółki – faktoranta. Wyksięgowanie następuje dopiero po zapłacie faktury przez dłużnika.

—Michał Szalak, konsultant w Baker Tilly Poland