W toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą (sygnatura akt: KIO 1507/13) postępowaniu wykonawca podniósł zarzut, że nie otrzymał od zamawiającego wszystkich dokumentów niezbędnych do przygotowania oferty.

W odpowiedzi na odwołanie zamawiający oświadczył, że brakującą dokumentację wysłał 8 lipca 2013 r. Nie wykazał jednak, że została doręczona.

Jednocześnie na rozprawie wykonawca zaprzeczył, jakoby taka dokumentacja została mu przez zamawiającego doręczona. Potwierdził jedynie, że otrzymał zapowiedź jej doręczenia.

Z kolei zamawiający podniósł, że dokumentacja analityczna niezbędna do sporządzenia oferty powinna być wykonawcy znana, mimo że jej nie otrzymał. A to dlatego, że wykonawca realizuje obecnie u zamawiającego usługi związane z niniejszym zamówieniem.

Izba Odwoławcza uznała ten zarzut podniesiony w odwołaniu za zasadny. Przypomniała, że zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych na zamawiającym spoczywa obowiązek dostarczenia wykonawcom – wraz z zaproszeniem do składania ofert – specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmującej opis przedmiotu zamówienia. Jak podkreśliła KIO, obowiązek ten obciąża zamawiającego bez względu na stan wiedzy i sposób jej pozyskania przez poszczególnych wykonawców.