Ogólna wartość pomocy w 2012 roku wyniosła 20,38 mld zł, czyli mniej w porównaniu z  2011 rokiem, kiedy udzielono pomocy w kwocie - 21,46 mld zł oraz z 2010 rokiem – 24,09 mld zł. Ogólna kwota pomocy uwzględnia pomoc udzieloną w sektorze transportu która w 2012 r. wyniosła 3,41 mld zł (ok. 60 proc. tej kwoty przyznano spółkom kolejowym). W raporcie analizę udzielonego wsparcia dokonano z wyłączeniem pomocy udzielonej w sektorze transportu.

Najczęściej stosowaną formą pomocy były, podobnie jak w latach poprzednich, ulgi podatkowe i dotacje (94,9  proc. wartości pomocy). Wśród instytucji udzielających najwięcej pomocy w 2012 roku na pierwszym miejscu znalazł się Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2,97 mld zł (w 2011 r. – 2,75 mld zł). Następnie: Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – 2,33 mld zł (w 2011 r. -1,69 mld zł) i marszałkowie województw - 2,14 mld zł (w 2011 r. – 1,60 mld zł). O 60 proc. mniej pomocy udzielił Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 0,78 mld zł (w 2011 r. – 2,12 mld zł).

W ramach pomocy horyzontalnej rozdysponowano ponad 5,82 mld zł – w 2011 r. było to 5,60 mld zł. Największe środki przeznaczono na zatrudnienie – 3,07 mld zł (w 2011 r. – 2,80 mld zł),  prace badawczo-rozwojowe – 1,30 mld zł (w 2011 r. – 0,52 mld zł), szkolenia – 0,43 mld zł (w 2011 r. – 0,72 mld zł). Najbardziej zmniejszyła się pomoc na ochronę środowiska – 0,28 mld zł (w 2011 r. - 1,08 mld zł).

W przypadku pomocy sektorowej nastąpił znaczący spadek, do 1,87 mld zł. W 2011 roku pomoc sektorowa wyniosła 3,43 mld zł. Najbardziej zmniejszyła się pomoc w sektorze energetyki z tytułu dobrowolnego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej – z 2,44 mld zł w 2011 r. do 0,80 mld zł rok później. Pomoc udzielona podmiotom działającym w sektorze górnictwa wyniosło 0,40 mld zł - największym beneficjentem w tym sektorze była Spółka Restrukturyzacji Kopalń (0,38 mld zł).

Wartość pomocy regionalnej wyniosła 8,43 mld zł (w 2011 r. - 6,79 mld zł). Najwięcej pomocy o tym przeznaczeniu udzieliły organy skarbowe – 1,82 mld zł, w tym w formie ulg w podatku dochodowym podmiotom działającym na terenie specjalnych stref ekonomicznych (1,80 mld zł).

Wsparcie według województw

Największa średnia wartość pomocy w przeliczeniu na 1 zarejestrowanego przedsiębiorcę została udzielona w województwie podkarpackim (9,3 tys. zł), następnie w województwie łódzkim (5,8 tys. zł), śląskim (5,3 tys. zł) i mazowieckim (5,1 tys. zł). Najmniej pomocy w przeliczeniu na jednego przedsiębiorcę udzielono przedsiębiorcom z województwa lubelskiego (1,7 tys. zł), świętokrzyskiego (2,4 tys. zł), opolskiego (2,6 tys. zł) i zachodniopomorskiego (2,7 tys. zł).

Wsparcie według beneficjentów

W 2012 roku beneficjentami połowy pomocy były duże przedsiębiorstwa (w 2011 udział ten kształtował się na poziomie 62 proc.). Otrzymały one łącznie 8,54 mld zł. Natomiast, średnim przedsiębiorcom udzielono około 20 proc. pomocy, małym około 16 proc., a mikroprzedsiębiorcom około 13 proc.

Największym beneficjentem pomocy (z uwzględnieniem pomocy w transporcie) była spółka Przewozy Regionalne – 900,7 mln zł, PKP Intercity – 548,1 mln zł. Następnie: PLL LOT – 400 mln zł, Spółka Restrukturyzacji Kopalń – 383,2 mln zł, Wielkopolska Siec Szerokopasmowa – 283,6 mln zł, Telewizja Polska – 253,9 mln zł.

Spadek wartości pomocy

W latach 2008-2012 ogólna wartość pomocy publicznej wykazywała do 2010 roku tendencję wzrostową przede wszystkim w związku z uruchamianiem projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Natomiast od 2010 roku odnotowujemy spadek wartości pomocy. Spadek pomocy w 2011 roku w porównaniu z 2010 rokiem wynika przede wszystkim z mniejszej wartości pomocy udzielonej w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej współfinansowanej ze środków unijnych, natomiast spadek pomocy w 2012 roku w porównaniu z 2011 rokiem (o 0,98 mld zł) wynika przede wszystkim z mniejszej wartości pomocy udzielonej przez Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przez Prezesa URE.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ