Kiedy wystawić świadectwo pracy zatrudnionemu w jednej firmie na czas określony od 21 listopada 2011 r. do 30 listopada 2013 r., a potem na stałe 1 grudnia 2013 r.? Pracownik zgłosił się po świadectwo pracy. Uznałam jednak, że skoro nadal jest zatrudniony, do tego bez żadnego dnia przerwy, nie muszę mu teraz wydawać świadectwa pracy. Czy mam rację?

Nie.

W tej sytuacji świadectwo pracy należało wydać 30 listopada 2013 r.

W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca ma obowiązek niezwłocznie przekazać świadectwo pracy. Jednak osobie zatrudnionej kolejno w jednym zakładzie na podstawie umów o pracę na okres próbny, na czas określony bądź na czas wykonania określonej pracy, szef musi potwierdzić zakończone okresy zatrudnienia na wskazanych umowach zawartych w ciągu 24 miesięcy, począwszy od podpisania pierwszej. Świadectwo wydaje wówczas w dniu upływu podanego terminu.

Jeśli jednak rozwiązanie albo wygaśnięcie jednej z tych umów nawiązanej przed upływem 24 miesięcy od zawarcia pierwszej przypada już po tej dacie, świadectwo trzeba wystawić w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 97 § 1 – 12 kodeksu pracy). I z taką sytuacją mamy tu właśnie do czynienia. Dlatego pracodawca powinien wydać świadectwo pracy 30 listopada 2013 r.

Ale jest jeszcze inna możliwość. Mianowicie opisany zwolniony sam może się domagać w dowolnym czasie świadectwa pracy:

- w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę na próbę, okresowej i na czas wykonania określonej pracy, albo

- obejmującego łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów przypadającego przed zgłoszeniem żądania.

Pracodawca musi wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od złożenia pisemnego wniosku przez zainteresowanego (art. 97 § 13 k.p.).