To już ostatni konkurs na wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w tej perspektywie finansowej. Realizowane projekty mają dotyczyć współpracy z przyszłymi pracodawcami w zakresie organizacji staży oraz praktyk, pozwalających nabyć praktyczną naukę zawodu. A to oznacza szasnę dla lokalnych, mazowieckich firm włączenia się do takich projektów i przeszkolenia potencjalnych przyszłych pracowników. Tym bardziej, że możliwe będzie także realizowanie projektów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, obejmujących naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Przyszli beneficjenci przyznaną dotację będą mogli przeznaczyć także na dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne, które pomogą w wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie nauki w szkole, jak również na doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce. Wsparcie otrzymają także projekty zapewniające dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych. Ogłoszony konkurs, to także szansa dla szkół zawodowych na modernizację swojej oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego oraz regionalnego rynku pracy. O unijne środki w ramach ogłoszonego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), które spełniają wytyczne określone w dokumentacji konkursowej. Wnioski należy składać osobiście lub drogą pocztową do dnia 10 stycznia 2014 r. Dokumentację konkursową można znaleźć na stronie www.mazowia.eu.