Jestem producentem ochraniaczy kolan, które służą do prac budowlanych, brukarskich, warsztatowych i ogrodniczych. Czy ten produkt podlega procedurze zgodności? – pyta czytelnik.

Tak.

Producent przed wprowadzeniem produktu do obrotu jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach (por. wyrok WSA w War szawie z 28 października 2011 r., sygn. akt: VI SA/Wa 1018/2011). Tak wynika z art. 6 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (dalej: „u.s.o.z.").  Ochraniacze kolan przeznaczone do pracy w pozycji klęczącej zaliczane są do środków ochrony indywidualnej i jako wyrób ochronny powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14404:2007 – Środki ochrony indywidualnej – Ochraniacze kolan do pracy w pozycji klęczącej (por. l.p. 11 załącznika nr 7 do obwieszczenia prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 2 sierpnia 2007 r.).

Wymagania, jakie musi spełniać ten produkt określone są natomiast w rozporządzeniu ministra gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (dalej: „rozporządzenie"). Zgodnie z § 3 rozporządzenia przez środek ochrony indywidualnej należy rozumieć urządzenie lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie. A zatem producent jest zobowiązany do określenia wymagań zasadniczych w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, wyboru środków technicznych pozwalających je spełnić.

Producent musi także skompletować dokumentację techniczną wyrobu, wystawić deklarację zgodności WE oraz oznakować produkt znakiem CE. Producent jest zobowiązany przechowywać dokumentację dotyczącą wyrobów oraz wyników dokonanej oceny ich zgodności z zasadniczymi wymaganiami przez okres 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego wyrobu, którego dokumentacja ta dotyczy.

W zależności od uzyskanych w trakcie badań poziomów skuteczności i proponowanego przez producenta przeznaczenia, nakolanniki mogą stanowić środek ochrony indywidualnej I lub II kategorii. W przypadku środków ochrony indywidualnej należących do kategorii I, producent może sam wykazać zgodność z zasadniczymi wymaganiami odnoszącymi się do jego wyrobu, a następnie wystawić deklarację zgodności WE. Producent deklaruje zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami na swoją wyłączną odpowiedzialność.

W przypadku środków zaliczonych do I kategorii żadna jednostka notyfikowana nie bierze udziału w procedurze oceny zgodności. Producent może deklarować spełnienie wymagań norm zharmonizowanych, które dają domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi, ale stosowanie tych norm nie jest obowiązkowe. Producent ma obowiązek sporządzania dokumentacji technicznej takiego wyrobu, która powinna być w przypadku kontroli przedstawiona do wglądu odpowiedniej jednostce kontrolującej oraz umieszczania na wyrobie oznakowania CE.

W odniesieniu do środków ochrony indywidualnej należących do kategorii II nie wystarcza już deklaracja zgodności wystawiona przez producenta na podstawie samooceny. Produkt musi być poddany ocenie typu WE. Jest to procedura, w której jednostka notyfikowana stwierdza i zaświadcza przez wydanie certyfikatu, że dany wzór środka ochrony indywidualnej spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze. Do wniosku o przeprowadzenie oceny typu WE producent dołącza dokumentację techniczną, zgodną z § 35 rozporządzenia oraz dostarcza odpowiednią liczbę egzemplarzy wzoru z przeznaczeniem do badań.

Wypełnienie przez producenta powyższego obowiązku sprawdzane jest przez Państwową Inspekcję Handlową. Jeżeli wyniki kontroli wykażą, że dany wyrób nie spełnia zasadniczych lub innych wymagań PIH może w drodze postanowienia, wyznaczyć stronie postępowania termin na usunięcie tych niezgodności albo wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku oraz powiadomienie konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach. W tym ostatnim przypadku określa termin i sposób powiadomieni.

podstawa prawna: art. 6, art.13a, art. 14, art. 40b ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 138,  poz. 935 ze zm.)

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

podstawa prawna: rozporządzenie ministra gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (DzU nr 259, poz. 2173)

podstawa prawna: obwieszczenie prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 2 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (MP Nr 55, poz. 625)