Komisja Europejska uwzględniła opinie państw członkowskich i wprowadziła zmiany do projektu rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER). Z ograniczenia kwoty na jeden program pomocowy została wyłączona pomoc na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z wcześniejszą  wersją projektu rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, który ma zastąpić rozporządzenie (WE) nr 800/2008, roczne limity pomocy niewymagającej notyfikacji miały wynosić 0,01 proc. PKB. Dla tysięcy polskich niepełnosprawnych oznaczało to utratę pracy. W jednym roku PFRON nie mógłby bowiem przeznaczyć na dofinansowanie ich zatrudnienia więcej niż 150 mln zł. Taka kwota obecnie wystarcza na trzy tygodnie. Zaproponowane limity pomocy wywołały w Polsce protesty.

W Unii Europejskiej wszelka pomoc pochodząca od państwa, a mogąca zakłócić konkurencję jest zakazana. Komisja Europejska ma jednak możliwość wydawania rozporządzeń, na podstawie których określone kategorie pomocy publicznej są niejako z góry uznane za zgodne ze wspólnym rynkiem. Są to projekty objęte tzw. wyłączeniami grupowymi oraz pomoc de minimis.