Takie właśnie wytyczne zawiera uchwała w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych. Ma ona służyć poprawie funkcjonowania małych i średnich firm. Wczoraj przyjęła ją Rada Ministrów.

Uchwała wprowadza zasadę, że przepisy określające warunki wykonywania działalności gospodarczej będą wchodzić w życie tylko dwa razy w roku: 1 stycznia oraz 1 czerwca.

Chodzi o rządowe projekty ustaw, rozporządzenia Rady Ministrów i prezesa RM oraz ministrów.

Jednocześnie uchwała przewiduje, że nowe przepisy będą wchodzić w życie dopiero po upływie minimum 30 dni.

Dzięki temu – zdaniem rządu – przedsiębiorcy będą mieli wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z uregulowaniami, zanim zaczną one obowiązywać.

Rada Ministrów uważa, że nowa regulacja przyczyni się do zwiększenia stabilności systemu prawa, a w konsekwencji do wzrostu zaufania obywateli i przedsiębiorców do państwa.

Uchwała przewiduje ponadto wyjątki od zasady dwóch terminów. Mianowicie przepisy będą mogły wchodzić w życie po upływie okresów krótszych aniżeli 30 dni ze względu na ochronę życia lub zdrowia, na interes społeczny, publiczny lub państwa oraz ze względów majątkowych.

Rząd będzie także rekomendował zastosowanie tej zasady do pozarządowych projektów ustaw.

Dwa terminy wejścia w życie przepisów dla biznesu obowiązują już w takich państwach, jak: Wielka Brytania, Francja, Holandia i Litwa.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Z ankiety Ministerstwa Gospodarki przeprowadzonej w 2012 r. wynika, że ok. 86 proc. przedsiębiorców chciałoby zdecydowanie mniej zmian przepisów. Jednocześnie blisko 81 proc. stwierdziło, że zasada dwóch terminów ułatwi im zdecydowanie prowadzenie działalności gospodarczej.

Uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia i zostanie ogłoszona w Monitorze Polskim.

etap legislacyjny: czeka na publikację