Pracownikowi, który otrzymał wypowiedzenie umowy, przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Warunkiem jest, aby wypowiedzenie trwało co najmniej 2 tygodnie (art. 37 ?§ 1 k.p.). Uprawnienie to przysługuje niezależnie od rodzaju umowy.

Inicjatywa szefa

Zwolnienie przysługuje tylko w sytuacji, gdy to pracodawca rozwiązuje angaż i to za wypowiedzeniem. ?W przypadku zakończenia współpracy w innym trybie (np. porozumienia stron, wypowiedzenia umowy przez pracownika, dyscyplinarki) bądź rozwiązania umowy z upływem czasu, na który została zawarta lub z dniem ukończenia pracy, dla wykonania której ją nawiązano, prawa do zwolnienia w celu szukania nowej posady nie ma. O wolne nie może też prosić osoba, której wypowiedziano umowę na okres próbny nieprzekraczający ?3 miesięcy albo umowę na zastępstwo.

Zwolnienie na szukanie pracy należy się natomiast zatrudnionemu, który odmówił przyjęcia zaproponowanych mu nowych warunków pracy lub płacy, na skutek czego wypowiedzenie zmieniające przekształciło się ?w definitywne. Jeżeli jednak strony porozumiały się, że w okresie wypowiedzenia pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, to można przyjąć, że obejmuje ono również zwolnienie na szukanie nowego zajęcia zarobkowego.

Liczba dni tego celowego zwolnienia od pracy zależy od długości okresu wypowiedzenia (art. 37 § 2 k.p.).

Bez weryfikacji

Mimo że brzmienie art. 37 k.p. jednoznacznie wskazuje, że – przewidziane w nim – zwolnienie udziela się wyłącznie w celu szukania pracy, to równocześnie nie wynika z niego, aby miało ono związek z okolicznościami czy etapem badania rynku zatrudnienia. W efekcie przełożony nie może odmówić prawa do zwolnienia podwładnemu, który załatwia formalności związane z nowym angażem.

Inaczej jest w sytuacji, gdy pracownik deklaruje, że – np. w związku z przejściem na emeryturę – nie zamierza podjąć nowej pracy. Wówczas nie ma prawa do zwolnienia na jej poszukiwanie.

Razem lub osobno

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Kodeks pracy nie określa, kiedy i w jaki sposób (tzn. łącznie czy w różnym czasie) powinno być udzielone zwolnienie na poszukiwanie pracy. Zależy to od uznania pracodawcy. Przełożony powinien jednak każdorazowo kierować się interesem podwładnego oraz celem tego zwolnienia >patrz wzór wniosku.

Zatrudnionemu nie przysługuje ekwiwalent pieniężny z tytułu niewykorzystania tego zwolnienia. Może go wykorzystać wyłącznie w naturze.

Za okres tego zwolnienia pracownik ma prawo do wynagrodzenia liczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu pensji za urlop. Przy czym składniki ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.

Podstawa prawna:

Wzór wniosku o udzielenie zwolnienia na poszukiwanie nowej pracy

Płock, dnia 2014.02.17.

Oliwia Iksińska

starszy referent ?ds. rachunkowości

Do

Kariny Igrekowskiej

Prezesa Zarządu ABC sp. z o.o.

ul. Śliwkowa 1, 09-402 Płock

Wniosek o udzielenie zwolnienia na poszukiwanie pracy

Na podstawie art. 37 § 1 i § 2 pkt 1 k.p., w związku ?z wypowiedzeniem mi w dniu 31 stycznia 2014 r. umowy ?o pracę zawartej 1 października 2013 r., którego termin upływa 28 lutego 2014 r., proszę o udzielenie zwolnienia na poszukiwanie pracy 24 lutego oraz 28 lutego 2014 r.

Oliwia Iksińska

I WARIANT

Wyrażam zgodę.

Do Irminy Nowak – Kierownika Działu HR: Proszę ?poinformować o mojej decyzji Panią Oliwię Iksińską, ?a następnie załączyć ten wniosek do akt osobowych w/w.

Karina Igrekowska

Prezes Zarządu ABC sp.  zo.o.

17.02.2014 r.

Ten wariant jest prawidłowy. Pracodawca ma bowiem obowiązek udzielenia zwolnienia na poszukiwanie pracy, ?gdy okres wypowiedzenia dokonanego przez zatrudniającego  wynosi minimum 2 tygodnie.

II WARIANT

Wyrażam zgodę, ale w okresie od 24 do 25 lutego 2014 r.

Do Irminy Nowak – Kierownika Działu HR: Proszę poinformować o mojej decyzji Panią Oliwię Iksińską, a następnie załączyć ten wniosek do akt osobowych w/w.

Karina Igrekowska

Prezes Zarządu ABC sp.  z o.o.

17.02.2014 r.

A) Modyfikuję wniosek i proszę o udzielenie zwolnienia ?na poszukiwanie pracy w okresie od 24 do 25 lutego 2014 r.

Oliwia Iksińska

18.02.2014 r.

Ten wariant jest prawidłowy, ponieważ o terminie wykorzystania omawianego zwolnienia decyduje pracodawca. Dni zwolnienia wskazane przez pracownika nie są wiążące dla przełożonego.

B) Cofam wniosek i proszę o wypłatę ekwiwalentu ?za niewykorzystane dni zwolnienia na poszukiwanie?nowej pracy.

Oliwia Iksińska

18.02.2014 r.

Do Irminy Nowak – Kierownika Działu HR: W/w ekwiwalent nie przysługuje, gdy dni zwolnienia na poszukiwanie pracy nie zostaną wykorzystane przez pracownika. ?Proszę poinformować o mojej decyzji Panią Oliwię Iksińską, ?a następnie załączyć ten wniosek do akt osobowych w/w.

Karina Igrekowska

Prezes Zarządu ABC sp.  z o.o.

18.02.2014 r.

Ten wariant jest prawidłowy. Zwolnienie na poszukiwanie nowej pracy może być wykorzystane wyłącznie ?„w naturze",

III WARIANT

Wyrażam zgodę, ale bez prawa do wynagrodzenia ?za te 2 dni.

Do Irminy Nowak – Kierownika Działu HR: Proszę poinformować o mojej decyzji Panią Oliwię Iksińską, a następnie załączyć ten wniosek do akt osobowych w/w.

Karina Igrekowska

Prezes Zarządu ABC sp.  z o.o.

17.02.2014 r.

Ten wariant nie jest prawidłowy. Za okres korzystania ze zwolnienia na poszukiwanie pracy przysługuje wynagrodzenie.

IV WARIANT

Nie wyrażam zgody, ponieważ uwzględnienie tego wniosku zależy wyłącznie od uznania pracodawcy.

Do Irminy Nowak – Kierownika Działu HR: Proszę poinformować o mojej decyzji Panią Oliwię Iksińską, a następnie załączyć ten wniosek do akt osobowych w/w.

Karina Igrekowska

Prezes Zarządu ABC sp.  z o.o.

17.02.2014 r.

Ten wariant nie jest prawidłowy. Pracodawca ma bowiem obowiązek udzielenia zwolnienia na poszukiwanie pracy, ?gdy okres złożonego przez niego wypowiedzenia to minimum 2 tygodnie. Pracodawca może jednak odmówić zwolnienia ?w dniach wskazanych przez etatowca i przedstawić własną propozycję.