– Pracownik wypowiedział umowę. Obowiązuje go 3-miesięczny okres wymówienia, ale poprosił o jego skrócenie do miesiąca. Zgodziliśmy się. Teraz jednak chcielibyśmy, aby wykorzystał jeszcze 5 dni urlopu, które mu u nas przysługują. Pracownik nie zgodził się na urlop, wskazując, że nie został zaplanowany w tym czasie. Czy możemy nakazać mu wybranie tych 5 dni?

Tak.

Czytelnik może narzucić pracownikowi wykorzystanie urlopu należnego u tego pracodawcy zgodnie z zasadą proporcjonalności (ustalonej w odniesieniu do długości zatrudnienia w roku) oraz ewentualnego niewybranego w roku ubiegłym.

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie ?z ich planem, chyba że szef zrezygnował z jego tworzenia, ?co jest dopuszczalne. Terminy wykorzystywania wakacji ustala się wówczas w porozumieniu z pracownikiem. ?Dat nie wskazuje zatem jednostronnie pracodawca, nie narzuca ich etatowcom. Obie strony muszą dogadać się co do terminu wypoczynku. Odstępstwo od tej zasady wprowadza ?art. 1671 k.p. Zgodnie z nim w czasie wypowiedzenia pracownik musi wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie szef mu go udzieli. W takim wypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem zaległego, nie może przekraczać tego wynikającego z art. 1551 k.p.

Udzielenie pracownikowi wypoczynku w okresie wymówienia zależy jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się sprzeciwić (wyrok Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2011 r., II PK 302/10). Możliwość ta nie jest powiązana z tym, kto wypowiedział umowę (pracodawca czy pracownik).

Po złożeniu oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy strony mogą zawrzeć porozumienie dotyczące skrócenia okresu wymówienia (art. 36 § 6 k.p.). Skrócenie takie ?nie zmienia jednak trybu rozwiązania angażu. Oznacza to, ?że dokonane zostało za wypowiedzeniem, a nie przekształciło się w porozumienie stron (które jest odrębnym trybem rozwiązania stosunku pracy). Nadal więc szef ma prawo nakazać wykorzystanie urlopu i w związku z tym może ?nie dopuścić podwładnego do pracy w tym okresie. Gdy strony porozumieją się co do krótszego okresu wymówienia, etatowcowi nie przysługuje odszkodowanie za pozostały jego okres. Odszkodowanie to należy się tylko wtedy, gdy szef skorzysta z możliwości, jaką daje art. 361 k.p.