Przedsiębiorcy często szukają innych niż podwyżka wynagrodzenia sposobów motywacyjnych dla pracowników. Jednym z nich jest grupowe pracownicze ubezpieczenie NNW, które zapewnia pracownikom wypłatę świadczenia w razie nieszczęśliwego wypadku, jak np. złamanie nogi czy ręki, śmierci kogoś bliskiego czy pobytu w szpitalu, zaś rodzinie zatrudnionego świadczenie w  przypadku jego śmierci.

Ubezpieczenie to zapewnia więc wsparcie finansowe, kiedy jest ono najbardziej potrzebne, czyli  w przypadku utraty możliwości zarobkowania i konieczności ponoszenia kosztów leczenia skutków nieszczęśliwych wypadków. Przeważnie grupowe ubezpieczenie NNW mogą wykupić firmy, które zatrudniają co najmniej pięciu pracowników, a w niektórych zakładach ubezpieczeń wystarczy do tego zaledwie trzech pracowników.

Umowa może być zawarta w formie imiennej lub bezimiennej, na okres 12 miesięcy albo krótszy np. na czas wyjazdu integracyjnego bądź pikniku. Ochroną mogą zostać objęci również członkowie najbliższej rodziny pracowników, czyli małżonek i dzieci.

– Ubezpieczenie nie musi zapewniać wszystkim pracownikom jednakowych świadczeń.

Dla najważniejszych ?w firmie

Bardzo często otrzymujemy prośby o przygotowanie programów ubezpieczeń o zróżnicowanym zakresie i sumach ubezpieczenia dla poszczególnych grup pracowników, a w szczególności atrakcyjnych programów skierowanych do kluczowych osób w firmie – mówi  Dariusz Baran, dyrektor w Dziale Grupowych Ubezpieczeń Osobowych w AIG.

Pakiety dla najważniejszych dla firmy osób wyróżniają się wysokimi sumami ubezpieczenia, unikalnymi zakresami ochrony oraz dodatkowym serwisem w postaci usług assistance i concierge.

Przykładowe usługi assistance to wizyty lekarzy,  opieka pielęgniarek,  wypożyczenie albo zakup sprzętu rehabilitacyjnego, transport medyczny, opieka nad zwierzętami.

Natomiast przykładowe usługi concierge to zamówienie i dostarczenie biletów na koncert, dostawa leków, rezerwacja biletów lotniczych i kolejowych, wynajęcie oraz podstawienie samochodu zastępczego.

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

Oprócz firm, o ubezpieczenie NNW chętnie występują też organizacje i stowarzyszenia, które często nie mogą zaoferować pracownikom wysokich pensji. Starają się więc jakoś to zrekompensować niedrogą alternatywą ubezpieczeniową.

Zdarzają się także sytuacje, gdy ubezpieczenie jest po prostu wymagane, tak jest np. podczas realizacji kontraktów, zwłaszcza budowlanych.

Jak podają ubezpieczyciele, najwięcej wypadków przy pracy zdarza się w przetwórstwie przemysłowym, dlatego firmy z tej branży są najbardziej zainteresowane ubezpieczeniem pracowników. Rośnie też świadomość konieczności ubezpieczenia pracowników w takich branżach jak budownictwo, transport czy handel.

Pieniądze w nagłej potrzebie

Ubezpieczenie NNW działa w ten sposób, że ubezpieczony otrzymuje świadczenie w razie zajścia określonego w umowie zdarzenia. Wysokość świadczenia zależy od sumy ubezpieczenia oraz od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu (jest to podany w tabeli wskaźnik w ujęciu procentowym). Może też z określonym zdarzeniem wiązać się wypłata ustalonej sumy, np. 1 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka czy 400 zł za dzień pobytu w szpitalu.

Jeżeli suma ubezpieczenia jest niewysoka, świadczenie też będzie niewielkie.

Przykład

Przy sumie 20 tys. zł i przy założeniu, że w razie złamania nogi wskaźnik wynosi 5 proc., poszkodowany otrzyma 1 tys. zł.

Z tego powodu warto zdecydować się na taką sumę ubezpieczenia, która w razie nieszczęśliwego wypadku zapewni realną ochronę.

– Nie należy wybierać zbyt niskiej sumy ubezpieczenia gwarantującej niższą składkę ubezpieczeniową. Może to być zabezpieczenie niewystarczające w przypadku wystąpienia szkody – tłumaczy Daria Gorajska z Biura Ubezpieczeń Osobowych Concordii Ubezpieczenia. – W razie wypadku może okazać się bowiem, że kwota świadczenia wynikająca ze zbyt niskiej sumy ubezpieczenia nie wystarczy na pokrycie kosztów powrotu do zdrowia klienta.

Ubezpieczenie NNW można rozszerzyć o opcje dodatkowe,  jak np.: zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów, świadczenie w razie niezdolności do pracy, zwrot udokumentowanych kosztów nabycia protez i środków pomocniczych, świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, których przyczyną był zawał serca czy udar mózgu, pokrycie kosztów pogrzebu ubezpieczonego, a także wskazane  już usługi assistance czy concierge.

Zakres ubezpieczenia może obejmować wypadki powstałe w pracy, jak i w drodze do ?i z pracy, a także dodatkowo ?w życiu prywatnym.

Wątpliwości trzeba wyjaśnić

Przed podpisaniem umowy trzeba zastanowić się nad tym, do czego potrzebne jest ubezpieczenie i jaki zakres ochrony  jest optymalny z punktu widzenia pracodawcy i pracowników.

Właśnie wtedy należy zwrócić szczególną uwagę na warunki ochrony, sumy ubezpieczenia. Z punktu widzenia pracowników ważny jest zakres terytorialny i czasowy. Wszystkie wątpliwości związane z ubezpieczeniem powinny być omówione przed zawarciem umowy. Chodzi o to, aby sumy ubezpieczenia dawały realne zabezpieczenie w najpoważniejszych sytuacjach.

– Można zapytać, jaka jest „właściwa" suma ubezpieczenia? Naszym zdaniem „dobry" poziom to suma ubezpieczenia z tytułu śmierci w wysokości nie mniejszej niż dwukrotność rocznych dochodów pracownika – wyjaśnia Dariusz Baran. – Należy zwrócić uwagę nie tylko na to czy zakres ochrony spełnia oczekiwania związane z tego typu ubezpieczeniem, ale też na to, czy daje adekwatną ochronę w przypadkach, które są istotne. Chodzi o to, aby ubezpieczenie nie było rodzajem „wydmuszki" i w sposób realny zabezpieczało pracowników.

Szyta na miarę

Firmy mogą indywidualnie negocjować warunki ubezpieczenia.

– Dbałość o bezpieczeństwo pracowników, czyli szeroko rozumiane BHP, odzwierciedla się także ?w oszczędnościach. Pracodawcy są w stanie wynegocjować korzystniejsze warunki ubezpieczenia zarówno pod względem zakresu, jak i warunków finansowych – mówi Michał Glina, ekspert Ergo Hestii z Biura Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych. – Oczywiście istotna jest też przy tym liczba pracowników:  im więcej zatrudnionych, tym większe możliwości indywidualizacji oferty.

Przed podpisaniem umowy warto też zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności, czyli przypadki, gdy zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia. Katalogi wyłączeń stosowane przez różnych ubezpieczycieli często się pokrywają i standardowo obejmują takie sytuacje, jak nieszczęśliwe wypadki powstałe wskutek: umyślnego działania ubezpieczonego, użycia przez ubezpieczonego alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających czy z powodu udziału w bójkach.

Kto opłaca ?składkę

Składkę może zarówno opłacać pracodawca, jak i pracownicy. Wszystko zależy od tego, jakie są oczekiwania, potrzeby i możliwości finansowe zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Przeważnie składkę płaci przedsiębiorca.

Często zdarza się jednak, że to sami pracownicy opłacają składki za ubezpieczenie grupowe NNW. Bywają też programy, w których składkę w części opłaca pracodawca, a w części pracownicy.

W przypadku gdy przedsiębiorca ponosi koszty ubezpieczenia, ma on możliwość wliczenia składek na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w koszty uzyskania przychodu.