Problem dotyczy nowych produktów objętych od  1 stycznia 2014 r. obowiązkiem uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu (preparaty smarowe, dodatki i środki zapobiegające zamarzaniu oraz opony stosowane w rowerach i motocyklach).

Nie dłużej niż do końca roku

Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Jak informuje Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska, trwają prace nad aktami wykonawczymi do niej.

W drugiej połowie 2014 r.  Minister Środowiska chce wydać trzy rozporządzenia:

- w sprawie dokumentów potwierdzających recykling lub inne niż recykling procesy odzysku,

- w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych,

- w sprawie wzoru raportu dotyczącego funkcjonowania porozumienia.

Większość pozostałych rozporządzeń zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Wyjątkiem jest rozporządzenie w sprawie audytu przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling oraz wywożących odpady do odzysku i recyklingu, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Do czasu wydania tych rozporządzeń, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2014 r., obowiązują dotychczasowe. Chodzi o pięć rozporządzeń wydanych na  podstawie uchylonej ustawy z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:

· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r.  w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 259, poz. 1774)

· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. Nr 241, poz. 2095)

· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego (Dz. U. Nr 66, poz. 619)

· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. Nr 94, poz. 927)

· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz. U. Nr 247, poz. 1816)

Co robić z oponami

Nowe rozporządzenia w sprawie stawek opłat produktowych zarówno dla produktów jak i dla opakowań zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Tego samego dnia wejdzie w życie rozporządzenie wyznaczające poziomy odzysku i recyklingu do roku 2020 dla preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu czyli dla nowych produktów objętych przepisami ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Ministerstwo wyjaśnia, że mimo wprowadzenia od  1 stycznia 2014 roku nowego podziału produktów dotychczas objętych przepisami uchylonej ustawy z  2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, nadal obowiązują dla tych produktów stawki opłat produktowych określone w rozporządzeniu z 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych. W jaki sposób je stosować w przypadku nowych produktów podlegających obowiązkowi odzysku i recyklingu,  np. opon? Ministerstwo wyjaśnia, że należy  w tym przypadku przyporządkować odpowiednie opony odpowiadającym im stawkom opłat produktowych według podziału zawartego w obowiązującym jeszcze rozporządzeniu. W przypadku opakowań wielomateriałowych w 2014 r. obowiązują stawki  opłat produktowych określone w  rozporządzeniu dla dominującego materiału w danym opakowaniu wielomateriałowym. Czyli tak, jak wcześniej. Dla opakowań środków niebezpiecznych  stawka opłaty produktowej to stawka wyznaczona dla rodzaju materiału, z jakiego zostało wytworzone opakowanie środka niebezpiecznego.

Minister Środowiska poinformowało, że 16 kwietnia 2014 minister podpisał  rozporządzenie w sprawie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.

Nowe traktowane ulgowo

Co ma jednak zrobić przedsiębiorca, jeśli w obecnie obowiązujących rozporządzeniach nie ma  stawek opłat produktowych oraz poziomów odzysku i recyklingu odpowiadających nowym produktom objętym obowiązkiem uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu od  1 stycznia 2014 r.? Ministerstwo odpowiada, że  w takiej sytuacji możliwe są dwa scenariusze:

- w przypadku opon stosowanych w rowerach i motocyklach - przedsiębiorcy wprowadzający te produkty na rynek w rozliczeniu 2014 r. nie będą zobowiązani do zapłaty opłaty produktowej w przypadku, gdy wymaganych poziomów nie uzyskają

- w przypadku preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu – przedsiębiorcy będą zobowiązani do rozliczenia się z wymaganych poziomów dopiero od dnia 1 stycznia 2015, a więc od dnia, kiedy zaczną obowiązywać nowe rozporządzenia w sprawie stawek opłat produktowych oraz w sprawie poziomów odzysku i recyklingu.

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu te produkty powinni pamiętać, że w 2014 roku podlegają obowiązkowi zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez nich na rynek, bez konieczności jednak uiszczania opłaty produktowej lub uzyskiwania określonych poziomów odzysku i recyklingu.