Spółka została wpisana do rejestru podmiotów odbierających odpady komunalne. Nigdy jednak nie podjęła działalności gospodarczej jako podmiot odbierający jakiekolwiek odpady. Czy musi ona złożyć sprawozdanie? – pyta czytelnik.

Tak.

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 26 marca 2014 r. (I SA/Lu 1371/13) obowiązki sprawozdawcze aktualizują się z momentem wpisu do rejestru, bez względu na to, czy podmiot faktycznie prowadzi działalność w zakresie objętym wpisem, i pozostają aktualne do jego wykreślenia. Chociaż ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) nie określa w sposób jednoznaczny, że podmiot, który w danym kwartale nie odebrał odpadów komunalnych z terenu danej gminy jest zwolniony z obowiązku złożenia sprawozdania, to w ocenie WSA powinien on jednak takie sprawozdanie złożyć.

W takim przypadku podmiot ma obowiązek sporządzić sprawozdanie zerowe według wzoru określonego w rozporządzeniu ministra środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. W jego treści odpowiednie pozycje zawierać będą wówczas wartości zerowe, wykreślenia, względnie inne oznaczenia, z których będzie w sposób niewątpliwy wynikało, że odpady nie były w ogóle odbierane w danym kwartale.

Zgodnie z art. 9b ust. 1 u.c.p.g., działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2013 r. poz. 672 ze zm.). Formalną podstawą prawną działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest uzyskanie przez przedsiębiorcę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W myśl art. 9c ust. 1 u.c.p.g., taki przedsiębiorca  jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Zwrot „zamierza odbierać" świadczy o tym, że taki wpis przedsiębiorca powinien uzyskać przed rozpoczęciem wykonywania działalności. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych (art. 9b ust. 2 u.c.p.g.).

Lubelski sąd administracyjny wskazał ponadto, że zmiana u.c.p.g. z 1 lipca 2011 r. miała na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, eliminację nielegalnych składowisk odpadów oraz skuteczniejsze unieszkodliwianie i ich odzysk. Miało to zostać osiągnięte przede wszystkim dzięki obligatoryjnemu przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. W tym też celu zobowiązano podmioty odbierające odpady komunalne oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do sporządzania kwartalnych sprawozdań przekazywanych wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy, a szczegółowy zakres informacji zamieszczanych w sprawozdaniach określono w art. 9n i 9o u.c.p.g. W związku z powyższym, podmiot wpisany do rejestru działalności regulowanej, który nie złożyłby sprawozdania, ponieważ nie odbierał odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, pozostawałby poza jakąkolwiek kontrolą wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, albowiem organy te nie wiedziałyby o powyższym fakcie.

podstawa prawna: art. 9b–9c, art. 9n, art. 9o ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie ministra środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (DzU z 2012 r., poz. 630)