Tak stwierdził Minister Finansów w interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego wydanej 13 października 2014 r. (PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893)

Interpretacja dotyczy stosowania art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zgodnie z tym przepisem opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Minister przypomina, że pełnomocnika obciąża obowiązek dołączenia do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa. Wynika to z Kodeksu postępowania administracyjnego, z Ordynacji podatkowej, z Kodeksu postępowania cywilnego oraz z Kodeksu postępowania karnego - przez odesłanie do przepisów obowiązujących w postępowaniu cywilnym i art. 37 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Jedyny wyjątek został określony w art. 25a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisano dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy wraz ze wskazaniem zakresu spraw objętych pełnomocnictwem - o ile przedsiębiorca, który udzielił pełnomocnictwa, zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG – to nie trzeba już wykazywać przed organem administracji upoważnienia do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy. - Tym samym nie trzeba dołączać pełnomocnictwa do akt sprawy, bo organ administracji publicznej z urzędu potwierdza upoważnienie pełnomocnika w CEIDG - wyjaśnia MF.

Zastrzega jednak, że wyjątek ten nie ma  zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej, o czym mówi art. 25a ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W takich sprawach pełnomocnik musi więc złożyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, a co za tym idzie - zapłacić opłatę skarbową.

Co robić w przypadku udzielenia kilku pełnomocnictw wynikających np. z pionowej struktury przedsiębiorstwa albo udzielenia substytucji? Minister wyjaśnia, że opłacie skarbowej podlega złożenie wyłącznie ostatniego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, na podstawie którego pełnomocnik będzie dokonywał czynności w sprawie w imieniu i z bezpośrednim skutkiem prawnym na rzecz mocodawcy.

Do działania w konkretnej sprawie może być umocowanych kilka podmiotów i może to potwierdzać jeden dokument. W takiej sytuacji wysokość opłaty skarbowej jest wyznaczana liczbą stosunków pełnomocnictwa. Jeśli mocodawca ustanowił kilku pełnomocników, zobowiązując ich równocześnie do wspólnego działania (pełnomocnictwo łączne, prokura łączna), mimo występowania wielości podmiotów, powstaje jeden stosunek pełnomocnictwa. W takiej sytuacji złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Natomiast nie trzeba w ogóle uiszczać opłaty skarbowej, jeśli przepisy proceduralne umożliwiają jedynie okazanie pełnomocnictwa lub zostaje ono zgłoszone do protokołu.

Niezależnie od tego Minister Finansów zauważa, że opłata skarbowa jest pobierana od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonanego przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe. Wynosi 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

- W przypadku, gdy złożeniu kopii (odpisu) dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) będzie towarzyszyło, wysuwane wobec organu przyjmującego, żądanie (w tym zgłoszone ustnie) poświadczenia jego zgodności z oryginałem, to dodatkowo powstanie obowiązek zapłaty opłaty skarbowej z tego tytułu – czytamy w interpretacji ogólnej MF.