Czy od stycznia 2015 r. można liczyć na ułatwienia w ubieganiu się o dopłaty do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Edyta Sieradzka: Tak. Po 1 stycznia 2015 r. wystarczy, że pracodawca wykaże wzrost zatrudnienia netto ogółem w stosunku do przeciętnego stanu z wcześniejszych 12 miesięcy. Nie będzie już się musiał martwić, czy wzrósł również stan zatrudnienia netto niepełnosprawnych.  Dotyczy to pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, którzy mogą otrzymać pomoc z PFRON, jeśli wykażą tzw. efekt zachęty.

Czy to oznacza, że jeśli zakład od 1 stycznia 2015 r. zatrudni osobę np. z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale nie będzie mógł wykazać wzrostu zatrudnienia ogółem, nie ma szans na dofinansowanie z PFRON?

Nie zawsze. Będzie mógł otrzymać dofinansowanie do pensji takiej osoby, jeśli zatrudni ją w okolicznościach wskazanych w art. 26b ust. 4 lub 5 ustawy o rehabilitacji. Chodzi o zatrudnienie na etat pracownika niepełnosprawnego np. na miejsce osoby, z którą rozwiązano umowę na mocy porozumienia stron, oraz przyjęcie go na to samo stanowisko, na którym pracował jego poprzednik (np. dozorcę zatrudnionego na miejsce wcześniejszego dozorcy). Tak odpowiedziało Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w stanowisku z 20 października 2014 r. (BON-I-52311-319-2-LK/2014).

Należy jednak pamiętać, że efekt zachęty ustala się tylko raz na cały okres zatrudnienia pracownika (w tym przejęcia go na podstawie art. 231 k.p.). Obowiązuje więc do czasu ustania zatrudnienia albo zmiany statusu pracownika.

Efektu zachęty na niepełnosprawnych nie muszą wykazywać pracodawcy, dla których dofinansowanie do pensji nie stanowi pomocy publicznej. Ale dla przedsiębiorcy ta pomoc to zawsze pomoc publiczna.

Czy zmiana minimalnej płacy od 1 stycznia 2015 r. oznacza podwyżkę maksymalnego dofinansowania z PFRON na niepełnosprawnych?

Niestety, nie. Od nowego roku kwoty najwyższych dofinansowań z PFRON nie będą już powiązane ze stawką minimalnego wynagrodzenia. Podwyżka najniższej płacy wpłynie natomiast na wysokość ponoszonych przez pracodawców miesięcznych kosztów płacy, a tym samym na limit kosztów płacy, do którego zakład może otrzymać z PFRON pomoc.

Na koszty płacy składają się wynagrodzenie brutto oraz naliczone od niego składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych finansowane przez pracodawcę. Kwota miesięcznego dofinansowania nie może jednak przekroczyć 90 proc. faktycznie i terminowo poniesionych kosztów płacy, a gdy pracodawca wykonuje działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – 75 proc. kosztów.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Zakładając, że pensja pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności wyniesie za styczeń 2015 r. 1750 zł, to pracodawca opłacający składkę wypadkową w stawce 2 proc. poniesie w styczniu koszty płacy w wysokości 2114,18 zł. Ponieważ dopłata z PFRON stanowi dla niego pomoc publiczną, nie może dostać więcej niż 75 proc. kosztów płacy, tj. 1585,63 zł. Nie uzyska maksymalnej kwoty pomocy – tj. 1800 zł, ponieważ limit kosztów płacy jest niższy od maksymalnej dopłaty.  Ponieważ płaca minimalna od 1 stycznia 2015 r. wzrośnie o 70 zł, pracodawca dostanie na takiego pracownika więcej o 63,42 zł niż w 2014 r. Ta kwota nie stanowi jednak rekompensaty podwyżki płacy minimalnej.

Czy to prawda, że jeśli ostatni dzień terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przypada na dzień wolny od pracy, to druki te należy przekazać wcześniej?

Nie. Kwestię terminów składania dokumentacji w SOD reguluje art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem jego § 4. Zgodnie z nim w takiej sytuacji termin przypadający na dzień wolny od pracy upływa z końcem najbliższego następnego dnia powszedniego.

Co ważne, chodzi tu również o sobotę. W uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2011 r. (I OPS 1/11) sobota została uznana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a.

—notowała Joanna Kalinowska