Opłata skarbowa: podatnik może odzyskać zwrot

Organ odda kwotę pobraną za niewydane zaświadczenia lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), dopiero gdy wystąpi o to zainteresowany podmiot.

Publikacja: 22.01.2015 01:00

Opłata skarbowa: podatnik może odzyskać zwrot

Foto: www.sxc.hu

Spółka złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na budowę budynku na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Wraz z tym wnioskiem na rachunek urzędu została wpłacona opłata skarbowa od wydania tego zezwolenia. Ponieważ cofnęliśmy wniosek, organ umorzył postępowanie. Ale spółka nie otrzymała zwrotu opłaty skarbowej od tego wniosku. Czy ta opłata ulega przepadkowi, czy organ powinien nam ją zwrócić? – pyta czytelnik.

Zgodnie z art. 1 ustawy z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1628 ze  zm., dalej: ustawa) opłacie skarbowej podlega m.in. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

Opłatę wpłaca się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.

Jednak, stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy opłata skarbowa:

1) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

– podlega zwrotowi.

Wspomniana instytucja zwrotu opłaty znajduje zastosowanie w sytuacjach, w których opłata w chwili, gdy skonkretyzowała się konieczność jej uiszczenia, była świadczeniem należnym, ale – na skutek okoliczności, które nastąpiły ex post – zachodzi konieczność jej zwrotu (wyrok WSA w Poznaniu z 16 grudnia 2010 r., III SA/Po 168/10).

Taki zwrot następuje na wniosek, ale musi on być złożony przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym uiszczono opłatę.

Ustawodawca nie uzależnia zwrotu opłaty skarbowej od przyczyny, która spowodowała niewydanie zaświadczenia czy koncesji. W szczególności nie ma znaczenia, czy odpowiedzialność w tym zakresie ponosi organ, czy nie. Przyczyną może więc być np. niespełnienie przesłanek po stronie wnioskującego lub braki formalne dokumentacji.

Elementy pisma

Podanie strony – wnioskodawcy o zwrot opłaty skarbowej powinno spełniać wymogi pisma, a więc zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności), a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych. Niezbędnymi elementami wniosku są zatem:

1. wskazanie osoby, od której pochodzi wraz z jej adresem (NIP, PESEL),

2. oznaczenie daty i miejsca sporządzenia,

3. oznaczenie organu, do którego jest skierowane,

4. oznaczenie sprawy, której dotyczy (sygnatura),

5. wskazanie rodzaju pisma (wniosek),

6. powołanie podstawy prawnej,

7. określenie istoty i zakresu żądania,

8. określenie wysokości uiszczonej opłaty,

9. określenie formy zwrotu opłaty poprzez wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot lub ewentualnie wskazanie, że zwrot ma nastąpić w gotówce.

W gotówce albo na rachunek bankowy

Zwrot opłaty skarbowej następuje w gotówce lub na rachunek bankowy wnioskodawcy. Nastąpi to jednak dopiero po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość zwrotu. Jeśli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie na osobach lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, to w takiej sytuacji decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.

W jakim terminie

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej podlega załatwieniu w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia, a sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Następuje to poprzez wydanie decyzji w przedmiocie zwrotu opłaty skarbowej.

Od decyzji wydanej przez organ przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału