Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 4 maja, a nabór będzie prowadzony do końca 2015 roku. Będzie to pierwszy konkurs z programu „Inteligentny rozwój", a mówiąc dokładniej z jego działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". W pierwszej kolejności wnioski będą mogli składać tylko ci przedsiębiorcy, którzy zaliczają się do sektora MSP. A mogą oni walczyć o dofinansowanie projektów związanych z prowadzeniem badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Jednym z warunków otrzymania dotacji jest przestrzeganie ustalonych limitów dofinansowania. Wnioskowana kwota wsparcia musi być bowiem zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla tego działania (1.1.1). W związku z tym firma – wnioskodawca musi prawidłowo wyliczyć taką kwotę zgodnie z:

- limitem dotyczącym minimalnej wartości tzw. kosztów kwalifikowanych (2 mln zł w przypadku projektów zgłaszanych przez MSP),

- limitem dotyczącym maksymalnej wartości dofinansowania, tj.: 20 mln euro – dla projektów, w których koszty kwalifikowane badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji albo 15 mln euro – jeżeli koszty kwalifikowane prac rozwojowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu,

- przepisami dotyczącymi pomocy publicznej (Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu).

Odnosząc się do tych ostatnich regulacji warto zatem przypomnieć, że maksymalna wartość dofinansowania (tzw. intensywność pomocy) zależy od tego, czy przedmiotem projektu są badania przemysłowe (potencjalnie wyższa dotacja), czy też prowadzenie prac rozwojowych. Drugim elementem, który może wpływać na wysokość grantu jest to, czy firma zamierza podzielić się z opinią publiczną wynikami badań. Jeżeli zostaną one upublicznione (rozpowszechnione), firma może liczyć na wyższą dotację.

Przykładowo, mała firma, która realizuje badania przemysłowe może oczekiwać dotacji na poziomie 70 proc. kosztów kwalifikowanych. Z uwzględnieniem premii (za rozpowszechnianie wyników) może to być maksymalnie 80 proc. Jeżeli jej projekt opierałby się głównie na prowadzeniu prac rozwojowych, dotacja może finansować 45 proc. lub 60 proc. z uwzględnieniem premii.