Przedsiębiorcy ubiegający się o to dofinansowanie powinni złożyć do ZUS wniosek. Przekazanie środków następuje po podpisaniu umowy w dwóch transzach: pierwsza jest wypłacana w ciągu 14 dni od podpisania umowy, a druga – w terminie 30 dni od pozytywnego odbioru zrealizowanego przedsięwzięcia.

Realizowany przez Zakład program wspiera przedsiębiorców w działaniach mających na celu zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i przypadków występowania chorób zawodowych.

Dofinansowanie można otrzymać do projektu:

- doradczego, mającego na celu poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,

- inwestycyjnego, odnoszącego się do bezpieczeństwa technicznego,

- inwestycyjno-doradczego, łączącego działania obu powyższych.

I. Projekty o charakterze doradczym

Te projekty powinny być zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w szczególności na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp.

Przykładowe działania w projektach doradczych

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

1. Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:

- czynniki fizyczne (hałas, drgania ogólne i miejscowe, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat itp.),

- czynniki chemiczne i pyły,

- czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym itp.),

- czynniki biologiczne.

3. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków).

4. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy.

5. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych.

6. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

II. Projekty inwestycyjne

Te projekty odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego – rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych.

Przykładowe działania w projektach inwestycyjnych

1. Zakup i instalacja:

- osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń,

- optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.),

- urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp.),

- elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń wyłączania awaryjnego itp.),

- kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonnoizolacyjnych,

- obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,

- wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),

- neutralizatorów elektryczności statycznej,

- urządzeń oczyszczających powietrze (np. filtrów, filtropochłaniaczy itp.),

- urządzeń i elementów wentylacji nawiewnej oraz miejscowej wywiewnej i nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki itp.),

- urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,

- urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (np. podestów, platform, podnośników, z wyłączeniem rusztowań),

- urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków,

- urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

2. Zakup środków ochrony indywidualnej – dotyczy to wyłącznie przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej.

III. Projekty inwestycyjno-doradcze

Te projekty łączą działania powyższych dwóch projektów.

Adresaci programu

O dofinansowanie mogą się ubiegać wszyscy płatnicy, zatrudniający przynajmniej jednego pracownika, którzy są płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe. Program jest jednak adresowany szczególnie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w >tabeli.

Uruchomienie na wniosek

Postępowanie przed ZUS w sprawie dofinansowania na prewencję wypadkową odbywa się pięcioetapowo.

Etap I. Przedsiębiorca składa do ZUS wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej (jest on dostępny na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl/prewencja.

Wniosek należy przesłać na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Departament Prewencji i Rehabilitacji

ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Etap II. ZUS ocenia wniosek pod względem formalnym i merytorycznym. Zajmują się tym eksperci z dziedziny, która ma być przedmiotem działań naprawczych i prewencyjnych.

Etap III. Po pozytywnej ocenie wniosku podpisywana jest umowa na realizację projektu.

Etap IV. Po podpisaniu umowy środki są przekazywane w dwóch transzach. Pierwszą ZUS wypłaca w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

Etap V. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia następuje ekspercka ocena końcowa projektu. W terminie 30 dni od pozytywnego odbioru projektu następuje wypłata drugiej transzy.

—oprac. pracownicy ZUS