Minister pracy i polityki społecznej przygotował nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków zatrudnienia przy wykonywaniu tych prac. Nowe przepisy dotyczą uczestników Ochotniczych Hufców Pracy. Nowela dostosuje nasze przepisy do unijnych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE z 26 lutego 2014 r. zmieniła dyrektywę Rady nr 94/ 33/WE z 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych.

Choć w opinii Ministerstwa Zdrowia nowe unijne przepisy nie powodują rozszerzenia ochrony młodocianych, nowelizacja przepisów była niezbędna. Nowy wykaz prac, zgodny z nową klasyfikacją, nie jest tożsamy z wykazem zawartym w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów. Nie było możliwości pełnego przełożenia starej klasyfikacji na nową.

Przy okazji nowelizacji wykaz prac zakazanym młodocianym został uzupełniony o pracę w narażeniu na działanie ołowiu i jego związków oraz azbestu – co nie wynikało z obecnych przepisów. Rozporządzenie wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne