Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które pełni rolę tzw. instytucji zarządzającej dla programu „Inteligentny rozwój", opublikowało wstępny harmonogram naboru wniosków w 2015 roku. Program podzielony jest na tzw. działania. Za realizację niektórych z nich odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ich zakres jest zróżnicowany. Od takich, gdzie o wsparcie będą mogli ubiegać się bezpośrednio przedsiębiorcy i przeznaczać je na inwestycje, prowadzenie działań badawczo-rozwojowych lub związanych z pozyskiwaniem ochrony własności przemysłowej po takie, gdzie przedsiębiorcy będą grupą docelową, ale o same dotacje będą mogły ubiegać się instytucje otoczenia biznesu lub tzw. klastry.

Zgodnie z harmonogramem w sierpniu ma ruszyć nabór wniosków z tzw. działania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MSP". Ta cześć programu „IR" jest efektem doświadczeń związanych z prowadzeniem przez PARP inicjatywy „bon na innowacje" i jej rozwinięciem, czyli tzw. dużym bonem. Przedsiębiorcy z sektora MSP będą mogli oczekiwać wsparcia wtedy, kiedy skorzystają z usługi jednostki naukowej, zlecając jej wykonanie badań lub prac rozwojowych, prowadzących do stworzenia lub udoskonalenia wyrobu, usługi lub technologii. Na dofinansowanie tego typu projektów zarezerwowano 46 mln zł.

W październiku mali i średni przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie kosztów związanych z uzyskiwaniem lub realizacją ochrony prawa własności przemysłowej. A to za sprawą działania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej". Na wsparcie takich działań przewidziano budżet w wysokości 50 mln zł.

Z kolei działanie 3.2.1 „Badania na rynek" przewiduje wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorcę lub zakupionych na rynku, prowadzących do wytwarzania nowych produktów lub świadczenia nowych usług. Należy zaznaczyć, że szanse mają te technologie i branże, które wpiszą się w tzw. krajowe inteligentne specjalizacje. Ponieważ tego typu inwestycje, związane zwykle z potrzebą nabycia środków trwałych i ich uruchomienia, wiążą się z wyższymi kosztami, to i budżet tego konkursu ma być większy. Na dofinansowanie projektów ma zostać przeznaczone pół miliarda zł.

Jeszcze na inne wsparcie mogą liczyć te firmy (MSP), które upatrują szans na dynamiczny rozwój dzięki pozyskaniu zewnętrznych inwestorów. Pomoc w przygotowaniu się do takiego procesu ma oferować działanie 3.1.5 „Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock". Przewiduje ono wsparcie projektów mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym. Firma, ubiegająca się o pomoc, będzie musiała wykazać, że pozyskanie finansowania przyczyni się do wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym. W przypadku tego działania konkurs ma zostać ogłoszony w grudniu, przy czym dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane od stycznia przyszłego roku. Na dofinansowanie projektów ma trafić 10 mln zł.

Jak zostało zauważone, są także takie działania, z których przedsiębiorcy będą korzystać za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu lub sieci i powiązań (klastrów). Tak jest w przypadku działania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP". Nieco ponad 31 mln zł ma trafić do akredytowanych ośrodków innowacji, które dzięki temu będą świadczyć specjalistyczne usługi doradcze na rzecz małych i średnich firm poszukujących innowacji. Podobnie jak w wymienionym wyżej działaniu 3.2.1, tak i tutaj usługi mają być nastawione na innowacje powiązane z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami.

Wreszcie działanie 2.3.3 „Umiędzynarodowienie krajowych klastrów kluczowych" będzie miało na celu wspieranie innowacyjności i konkurencyjności takich powiązań na rynkach zagranicznych. Rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowane jest na listopad (ogłoszenie konkursu powinno nastąpić w październiku). Na wsparcie kluczowych klastrów zarezerwowano 41 mln zł.