Wydał ją w związku z wątpliwościami w sprawie prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz przeprowadzania okresowej kontroli w przypadku budynków, składających się z kilku segmentów (pawilonów) połączonych łącznikiem.

Książka obiektu to dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 64 ustawy – Prawo budowlane właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić taką książkę dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2 Prawa budowlanego.

Jednak zdaniem GINB przepis ten odnosi się do samodzielnego konstrukcyjnie całego obiektu budowlanego, czyli oddzielonego od innych obiektów budowlanych przerwą dylatacyjną, począwszy od fundamentu do dachu. Natomiast istnienie łącznika między kilkoma segmentami – czyli konstrukcji łączącej co najmniej dwa segmenty, przeznaczonej do przemieszczania się ludzi między tymi segmentami – oznacza, że każdy z tych segmentów nie może być kwalifikowany jako samodzielna konstrukcyjnie całość.

- Tym samym zespół segmentów (pawilonów) trwale związanych z gruntem, wydzielonych z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadających fundamenty i dach, należy traktować jako jeden budynek, jeżeli wchodzące w jego skład części są połączone łącznikiem – informuje GINB.

W jego ocenie dla takiego budynku należy prowadzić jedną książkę obiektu budowlanego, a nie osobno dla każdego segmentu wchodzącego w jego skład. Gdyby jednak w jakimś przypadku prowadzone były osobne książki dla każdego segmentu, to nie powinno to być podstawą do wymierzenia kary z art. 93 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane, jeżeli książki zawierają wymagane wpisy oraz są do nich dołączone wymagane dokumenty.

- Właściciel lub zarządca ponosi odpowiedzialność karną tylko wtedy, gdy brak jest książki obiektu budowlanego, książka obiektu budowlanego nie jest w ogóle prowadzona lub nie zawiera odpowiednich wpisów lub zawiera braki w dokumentach, które powinny być do książki dołączone – podkreśla GINB.

Przypomina też, że budynki składające się z kilku segmentów (pawilonów) połączonych łącznikiem, których powierzchnia zabudowy przekraczającej 2000 mkw, podlegają obowiązkowi przeprowadzania okresowych kontroli co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.