1 stycznia 2015 r. weszły do polskiego prawa podatkowego przepisy dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych. Są to regulacje dotychczas nieznane i oprócz treści samych przepisów i uzasadnienia do nowelizacji podatnicy nie mają na razie wielu wskazówek, w jaki sposób stosować nowe przepisy. Tym samym już kilka miesięcy po ich wejściu w życie pojawiły się pierwsze wątpliwości i pytania do organów podatkowych.

Jedna z wątpliwości powstała na tle przepisu regulującego pojęcie zagranicznej spółki kontrolowanej. Zagranicznymi spółkami kontrolowanymi są bowiem tylko takie spółki, które spełniają określone przesłanki. W niektórych przypadkach jednym z wymogów jest, aby przynajmniej połowę przychodów spółki stanowiły tzw. przychody pasywne. Pomimo że ustawowo został określony ich zamknięty katalog, który na pierwszy rzut oka wydawał się jasny, to jednak jedno z wymienionych w nim pojęć, tj. „odsetki i pożytki od wszelkiego rodzaju pożyczek", okazało się niejednoznaczne.

We wniosku o interpretację spółka akcyjna zadała pytanie, czy także odsetki od bieżącego rachunku bankowego należy uznać za odsetki od wszelkiego rodzaju pożyczek. Jednocześnie wskazała, że w jej przekonaniu takie odsetki nie stanowią odsetek od wszelkiego rodzaju pożyczek. Swoje stanowisko spółka poparła argumentacją, że kodeks cywilny odrębnie definiuje umowę pożyczki oraz umowę rachunku bankowego. Odsetki bankowe nie wynikają z jakiejkolwiek umowy pożyczki zawartej z bankiem, a norma prawna powinna być rozumiana ściśle i nie należy dokonywać wykładni rozszerzającej.

Organ podatkowy nie zgodził się jednak ze stanowiskiem zaprezentowanym przez podatnika. Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 3 lutego 2015 r. (IPPB5/423-1079/14-2/AM) wskazała, że określenie „pożyczki wszelkiego rodzaju" budzi jednoznaczne skojarzenia językowe prowadzące do jego szerokiego rozumienia. W świetle intepretowanej regulacji termin „pożyczka" odnosi się więc nie tylko do umów pożyczki sensu stricto, lecz także do wszelkiego rodzaju transakcji, które w swej istocie zbliżone są do instytucji pożyczki, to jest takich, w których występuje czynność przekazania kapitału z obowiązkiem jego zwrotu, za które pobiera się wynagrodzenie w postaci odsetek.

Zdaniem autorki

Anna Grabowska, prawnik w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Udziały w zagranicznych spółkach mogą drogo kosztować

Jeżeli organy podatkowe będą podtrzymywać to stanowisko w kolejnych interpretacjach, to nowa regulacja o zagranicznych spółkach kontrolowanych może uderzyć dodatkowo w podatników, którzy mają udziały w nieaktywnych spółkach zagranicznych, czyli takich, które nie przeprowadzają obecnie żadnych transakcji, jednak mają wciąż ulokowane pewne środki na rachunkach bankowych. Jeżeli stawka zagranicznego podatku od odsetek będzie co najmniej o 25 proc. niższa od stawki podatku w Polsce, to wystarczy nawet minimalny dochód uzyskany z odsetek bankowych, aby polski podatnik był zobowiązany do prowadzenia ewidencji zdarzeń zaistniałych w takiej spółce. Jeżeli odsetki przekroczą rocznie kwotę odpowiadającą 250 000 euro, to taki dochód zostanie opodatkowany w Polsce.