Do udziału w konkursie mogą przystąpić wszystkie podmioty i instytucje, które mają zaplecze, kadrę i generalnie mówiąc potencjał do realizacji projektów doradczo-szkoleniowych dla przedsiębiorców i ich pracowników. Formalnie z możliwości ubiegania się o wsparcie wyłączone są tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie odrębnych przepisów.

Celem realizowanych projektów ma być dostarczenie usług rozwojowych, doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej). Z usług i szkoleń może korzystać zarówno kadra zarządzająca, jak i pracownicy. Drugi dopuszczalny rodzaj projektu to rozwój kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi maksymalnie 50 proc. kosztów usługi, przy czym intensywność pomocy można zwiększyć maksymalnie do 70 proc. kosztów kwalifikowanych w następujący sposób:

- o 10 punktów procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników niepełnosprawnych lub znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji,

- o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa i o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa.

W przypadku zastosowania pomocy de minimis maksymalna intensywność wsparcia może sięgać 85 proc. kosztów projektu (kwalifikowanych).

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 7 listopada do 7 grudnia. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie www.efs.wup-katowice.pl.