- Pracownik był u nas zatrudniony bardzo długo. W tym czasie miał wiele okresów nieskładkowych, które nie mieszczą się we wzorze świadectwa pracy. Czy do wydanego mu świadectwa możemy sporządzić załączniki? – pyta czytelniczka.

Wzór świadectwa pracy, stanowiący załącznik do rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (DzU z 2016 r., poz. 2292) ma charakter jedynie pomocniczy. Nie jest to dokument urzędowy. Pracodawca może zatem stosować wzór opracowany przez siebie. Istotne nie jest przy tym trzymanie się wzoru z rozporządzenia, ale wskazanie w świadectwie rzetelnie i prawidłowo wszystkich wymaganych informacji.

Problem braku miejsca w poszczególnych rubrykach nie wystąpi przy wypełnianiu tego dokumentu elektronicznie. Jednak zawsze warto zadbać o jego przejrzystość.

To, że wzór z rozporządzenia nie zawiera załączników, nie oznacza, że pracodawca nie może podać części informacji właśnie w załącznikach do świadectwa. Może to zwiększyć czytelność, gdy w grę wchodzi spora liczba okresów nieskładkowych. Przy kilku czy nawet kilkunastu takich okresach ich wypisanie w treści świadectwa zwykle nie stanowi problemu. Jeśli jednak było ich np. 50, 60 czy więcej (co jest możliwe przy długim okresie zatrudnienia), dla zachowania większej czytelności można je wymienić w załączniku.

Konieczne odesłanie

Załącznik stanowi niejako „wyjęty" fragment treści, umieszczony na osobnej karcie. W związku z tym należy pamiętać, aby wypełniając świadectwo wskazać, że część informacji (konkretnie odnosząc się do ich rodzaju) podano w załączniku oraz załącznik jasno zatytułować i opatrzyć numerem, jak również numerami stron w razie, gdy informacje nie zmieściły się na jednej kartce.

Przykładowo, odnosząc się do okresów nieskładkowych można w ust. 5 pkt 13 wzoru świadectwa wskazać: „Okresy nieskładkowe zostały wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego świadectwa pracy. Załącznik zawiera ... okresów nieskładkowych". Sam załącznik: Załącznik nr 1 do świadectwa pracy z dnia...

Wyłącznie z listy

W świadectwie pracy w rubryce dotyczącej okresów nieskładkowych można wymienić tylko okresy nieskładkowe wymienione w art. 7 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 887 ze zm.) >patrz ramka. Nie wskazuje się tam np. okresów nieusprawiedliwionej nieobecności, gdyż nie mieszczą się one w tym katalogu.

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

Autor jest prawnikiem

Okresy nieskładkowe z ustawy emerytalnej

Zgodnie z art. 7 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresami nieskładkowymi są okresy:

1) pobierania:

a) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów kodeksu pracy,

b) zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego,

c) świadczenia rehabilitacyjnego,

d) świadczeń wymienionych w lit. b i c po ustaniu obowiązku ubezpieczenia;

2) pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu;

3) niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie;

4) przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy – z powodu opieki nad dzieckiem:

a) w wieku do lat 4 – w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie – bez względu na liczbę dzieci – do 6 lat,

b) na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny – dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko;

5) przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia;

6) przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia;

7) urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą;

8) nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów;

9) studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu;

10) asystenckich studiów przygotowawczych;

11) dokształcania zawodowego lekarzy w klinikach akademii medycznych i oddziałach instytutów naukowych w charakterze wolontariusza – w granicach do 1 roku;

12) pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego;

13) udokumentowanej niezdolności do pracy, za które wypłacone zostały z Funduszu Pracy: zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki szkoleniowe lub stypendia.