Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do wykonywania której nie posiada on wymaganych kwalifikacji albo potrzebnych umiejętności, jak też wtedy gdy nie posiada dostatecznej znajomości przepisów, w tym zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie BHP ma zapewnić pracownikom wiedzę o czynnikach środowiska pracy, które mogą wywoływać zagrożenia. Jego uczestnicy poznają ponadto przepisy oraz zasady BHP niezbędne do wykonywania danej pracy oraz umiejętności bezpiecznej realizacji umówionych zadań.

Szkolenia BHP dzielą się na wstępne i okresowe. Te drugie, cyklicznie powtarzane, mają na celu przypomnienie oraz ugruntowanie wiedzy o bezpiecznym wykonywaniu pracy.

W praktyce problematyczna może się okazać sytuacja, gdy pracodawca ponownie zatrudnia tę samą osobę przy pracy, którą świadczyła wcześniej, po np. kilkudniowej przerwie między umowami. Czy konieczne jest ponowne jej skierowanie na szkolenie wstępne z zakresu BHP?

Jak wynika z kodeksu pracy, szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę (art. 2373 § 2 zd. drugie). Jednak przywołany przepis może sprawiać trudności w jego prawidłowym rozumieniu i stosowaniu. Wątpliwości często budzi wymóg bezpośredniości.

W praktyce jest rozumiany na dwa sposoby. Po pierwsze uznaje się, że chodzi o sytuację, gdy kolejna umowa o pracę na to samo stanowisko jest zawierana w ciągłości, od dnia następnego po rozwiązaniu poprzedniej. Jednak bezpośredniość można też rozumieć jako brak zatrudnienia na innym stanowisku w przerwie między jedną a drugą umową zawartą na to samo stanowisko pracy.

Przyjmuje się, że bezpośredniość w kontekście braku wymogu przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem go do pracy odnosi się tylko do tej pierwszej sytuacji – czyli zawarcia kolejnej umowy od dnia następnego po rozwiązaniu poprzedniej. Gdyby przyjąć interpretację, że szkolenie wstępne nie jest wymagane przy ponownym zatrudnieniu pracownika na to samo stanowisko niezależnie od przerwy w zatrudnieniu, byle nie zajmował on w międzyczasie u pracodawcy innego stanowiska, oznaczałoby to brak wymogu szkolenia również po kilku latach przerwy w świadczeniu pracy na konkretnym stanowisku.

Zwolennicy szybkości i prostoty postępowania wskazują, że inaczej należy podejść do sytuacji gdy przerwa w zatrudnieniu trwa do 30 dni. Skoro bowiem badaniom nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę, to ze szkoleniami wstępnymi BHP powinno być tak samo. Rodzi się pytanie, czy można zastosować analogię, która z logicznego punktu widzenia wydaje się sensowna. Skoro wstępne badania lekarskie zachowują ważność przez 30 dni, to tym bardziej aktualne powinny być wstępne szkolenia BHP. Mimo jednak spotykanych prób stosowania takiej analogii, należy przyjąć, że nie jest to poprawna praktyka. Przepis odnoszący się do zwolnienia pracownika ze wstępnych badań profilaktycznych ma zastosowanie tylko do badań, bez możliwości rozszerzenia zakresu jego obowiązywania na wstępne szkolenia BHP. ?

Autor jest prawnikiem, ekspertem prawa pracy