Przedsiębiorcy nie będą już musieli składać wniosku, by przedłużyć prawa ochronne na swój znak towarowy. Wynika to z projektu nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z propozycjami Ministerstwa Rozwoju i Finansów wystarczy, żer przedsiębiorca lub osoba upoważniona wniesie opłatę za kolejny okres ochronny.

Projekt noweli przewiduje również lepsza ochronę prawna tych, którzy korzystają ze znaku towarowego na podstawie udzielonej licencji. Tacy przedsiębiorcy będą mogli za zgodą uprawnionego do znaku, wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Taka możliwość będzie oczywiście, o ile nie będzie też przeciwskazań do tego w umowie licencyjnej. Licencjobiorca wystąpi z powództwem o naruszenie znaku towarowego także w sytuacji, gdy nie zrobi tego uprawniony z prawa ochronnego, pomimo wcześniejszego wezwania do podjęcia takich kroków.

To nie koniec uprawnień przedsiębiorców, którzy korzystają z licencji na znak towarowych. Będą też mogli uzyskać odszkodowania za poniesioną szkodę w zawiązku z bezprawnym wykorzystaniem znaku. Dostaną bowiem możliwość przystąpienia postępowania o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Projekt nowelizacji zmienia także przepisy dotyczące wspólnych znaków towarowych. Rozszerza przesłanki, w których organizacja powołana przez kilku przedsiębiorców nie otrzyma wspólnego znaku. Tak się stanie, gdy np. regulamin używania tego znaku będzie sprzeczny z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami. Podobnie, gdy będzie istniało ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku.

Zmienią się też sytuacje, w których dojdzie do wygaśnięcia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy. Zgodnie z projektem tak będzie, gdy np. uprawniony do tego znaku nie będzie podejmował działań uniemożliwiających używanie wspólnego znaku niezgodnie z regulaminem.