Tak orzekł Sąd Najwyższy wyrokiem z 18 października 2022 r. (III AUa 2165/19).

Rozpatrywana sprawa dotyczyła urzędnika, którego warunki pracy uległy zmianie z uwagi na utworzenie służby cywilnej. Wcześniej był on zatrudniony na podstawie umowy o pracę w urzędzie marszałkowskim na stanowisku głównego specjalisty. W wyniku utworzenia służby cywilnej jego warunki pracy, w tym stanowisko, zakres obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia uległy zmianie. Początkowo przyjął on zaproponowane warunki, podpisując porozumienie zmieniające. Niedługo jednak zdecydował się na rozwiązanie stosunku pracy na podstawie przepisów o przejściu zakładu pracy. Przyczyną rozwiązania umowy był w szczególności spadek wynagrodzenia. Zgodnie z ustalonym stanem faktycznym, wynagrodzenie po zmianie warunków wynosiło około 60 proc. poprzednio otrzymywanego. Zmiana ta była spowodowana zasadami wynagradzania ustalonymi dla pracowników służby cywilnej. Nie było zatem możliwości przyznania pracownikowi wyższego wynagrodzenia, w tym również w sytuacji, gdyby nie wyraził zgody na zaproponowane warunki. W takim przypadku zmiana warunków zatrudnienia musiałaby zostać wprowadzona w trybie wypowiedzenia zmieniającego.