Eksperci: Nowelizacja Kodeksu pracy udana, ale można było pójść krok dalej

Nowelizacja kodeksu pracy była potrzebna, ale nie wykorzystano szansy na rozwiązanie niektórych palących problemów.

Publikacja: 13.03.2023 03:00

Eksperci: Nowelizacja Kodeksu pracy udana, ale można było pójść krok dalej

Foto: Adobe Stock

Zmiana przepisów wynikała z konieczności wdrożenia do polskiego prawa dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych warunków pracy oraz work-life balance.

Pół na pół

Eksperci uważają, że wiele regulacji ma szansę się przyjąć.

– Pozytywnie oceniam możliwość stosowania formy elektronicznej niektórych dokumentów związanych z zatrudnieniem (chodzi np. o informacje o warunkach zatrudnienia przekazywane pracownikowi). Może to przyspieszyć i uprościć procesy związane ze sprawami kadrowymi w firmach – mówi Katarzyna Wilczyk, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski.

Renata Bugiel, adwokat z GKR Legal popiera regulacje, które zrównują umowy na czas określony i nieokreślony pod względem procedur związanych z ich rozwiązywaniem. W obydwu przypadkach firma będzie musiała uzasadniać ich wypowiedzenie i konsultować je ze związkiem zawodowym.

– Powinno to poprawić przejrzystość relacji pracodawca–pracownik oraz zwiększyć bezpieczeństwo osób zatrudnionych – mówi mecenas.

Chociaż nie wyklucza, że może wywołać też większą skłonność do zastępowania umów o pracę na czas określony stosunkami cywilnoprawnymi.

Powodzenie niektórych rozwiązań stoi natomiast pod znakiem zapytania.

Zdaniem mec. Katarzyny Wilczyk, prawo do zasiłku za okres dodatkowych dziewięciu tygodni urlopu rodzicielskiego, który w praktyce jest skierowany do ojców (tj. przepadnie, jeśli go nie wykorzystają, bo dni wolne nie przejdą na matkę) zostało ustalone na zbyt niskim poziomie (70 proc. podstawy wymiaru).

– Może to w praktyce spowodować, że mężczyźni nie będą zainteresowani tym uprawnieniem – dodaje.

W ocenie mec. Wilczyk nowe przepisy istotnie utrudnią też korzystanie z umów o pracę na okres próbny. Powód?

– Czas ich trwania będzie bowiem zależał od długości umowy na czas określony, jaką firma będzie chciała zawrzeć z zatrudnionym po okresie próbnym. Często trudno jednak z wyprzedzeniem przewidzieć, jak będzie układała się współpraca pracownika z pracodawcą – mówi mecenas.

Czytaj więcej

Nowelizacja kodeksu pracy wymusza zmiany w firmowych regulacjach

Z kolei Renata Bugiel ma wątpliwości, czy szersze zastosowanie znajdzie uprawnienie pracownika do występowania do pracodawcy z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy lub zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Powód?

– Zatrudnieni mogą mieć obawy przed negatywni konsekwencjami takich podań. Dodatkowo zniechęcać może też prosty sposób ich odrzucania przez firmę, tj. jedynie ze względu na niedookreślony „brak możliwości” realizacji takiego postulatu – dodaje. Zdaniem mecenas dodatkowy pięciodniowy urlop opiekuńczy dla pracownika zajmującego się np. osobą przewlekle chorą również nie będzie rzeczywistym ułatwieniem i może być stosowany sporadycznie.

Eksperci wskazali też na regulacje, które powinny się w nowelizacji pojawić, a ich nie ma.

Czego zabrakło

– Warto było rozważyć zmiany niektórych uprawnień pracowniczych, które generują istotne koszty po stronie firm, w szczególności tych małych – argumentuje mec. Wilczyk.

Jak wskazuje, chodzi przede wszystkim o wyłączenie prawa do urlopu wypoczynkowego za okresy korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem (np. urlopu wychowawczego) czy innych długotrwałych nieobecności w pracy (np. chorób).

Z kolei zdaniem mec. Renaty Bugiel, należało w końcu uregulować kwestie dotyczące przejrzystości płac.

– Chodzi o obowiązek wskazywania przedziałów wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę. Dzisiaj zależy to od indywidualnej decyzji pracodawcy – dodaje.

Etap legislacyjny: czeka na podpis prezydenta

Najważniejsze zmiany z nowelizacji kodeksu pracy

– dodatkowy, pięciodniowy (bezpłatny) urlop opiekuńczy będzie udzielany pracownikowi w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub mieszkającej w tym samym gospodarstwie domowym z poważnych względów medycznych;

– dwa dni (albo 16 godzin) zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. W tym okresie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy pensji;

– wydłużenie urlopu rodzicielskiego o dodatkowe dziewięć tygodni, które w praktyce będzie przeznaczone dla ojców, tzn. przepadnie, jeśli go nie wykorzystają, ponieważ dni wolne nie będą przechodzić na matkę;

– dodatkowe uprawnienia dla pracowników wychowujących dziecko do ósmego roku życia. Jeżeli nie wyrażą zgody, to nie będzie można ich zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej czy delegować poza stałe miejsce pracy;

– pracodawca będzie musiał uzasadniać wypowiedzenie umów o pracę na czas określony i konsultować je ze związkami zawodowymi;

– pracownik zatrudniony w danej firmie co najmniej sześć miesięcy zyska uprawnienie do występowania (raz w roku) do pracodawcy z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy lub zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. A firma będzie musiała mu na niego odpowiedzieć w ciągu miesiąca;

– nowe zasady stosowania umów na okres próbny. Czas ich trwania będzie zależał od długości umowy na czas określony, jaką firma będzie chciała zawrzeć z zatrudnionym po okresie próby;

– nowe obowiązki informacyjne dla firm. Pracodawca będzie musiał informować o prawie pracownika do szkoleń, jeżeli firma je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej w przedsiębiorstwie;

– nowe przepisy przesądzają, że czas szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy pracownika będzie wliczał się do czasu pracy.

OPINIA

Kajetan Bartosiak, radca prawny, partner w BKB Baran Książek Bigaj

Uważam, że niektóre rozwiązania zwarte w najnowszej nowelizacji kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw mogą się sprawdzić. Mam na myśli przepisy zrównujące poziom ochrony pomiędzy umowami na czas określony i nieokreślony (chodzi o konieczność wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie oraz obowiązkowe konsultacje z organizacjami związkowymi). Skutkiem tych regulacji może być częstsze stosowanie umów o pracę na okres próbny, które obecnie są często zastępowane  półrocznymi terminowymi kontraktami. Z drugiej strony, może dojść do ograniczenia zawierania umów o pracę na czas określony, skoro ich jedyną przewagą (z punktu widzenia pracodawcy) będzie to, że kiedyś „same się rozwiążą”. Istnieje też obawa, że zastąpią je niepracownicze formy zatrudnienia.  

 W początkowym okresie obowiązywania nowych przepisów pracodawcy liczyć powinni się również ze znaczną liczbą wniosków o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia. Wydaje mi się jednak, że ich znaczenie praktyczne w dłuższej perspektywie będzie marginalne. 

 Obawiam się, że nie przyjmie się raczej dodatkowy urlop opiekuńczy oraz zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. Ten pierwszy jest bezpłatny, więc pracownicy chętniej będą sięgać po dotychczasowe, płatne rozwiązania. Chodzi o zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m.in. nad: chorym dzieckiem do lat 14, dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, także innym chorym członkiem rodziny. Z tą różnicą, że z tego tytułu przysługuje obecnie opiekunowi zasiłek. Natomiast w miejsce częściowo odpłatnego zwolnienia z powodu siły wyższej spodziewać się należy wykorzystywania w pierwszej kolejności płatnych dni urlopu „na żądanie”.  

W uchwalonych przepisach brakuje mi przede wszystkim uzupełnienia poprzedniej dużej nowelizacji k.p., która przewiduje możliwość wdrożenia kontroli trzeźwości w firmie. Nie ma bowiem rozwiązań umożliwiających pracodawcom wdrożenie bardziej rygorystycznych wymogów co do stanu trzeźwości w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy (obecna regulacja nakazuje traktować jako osobę w pełni trzeźwą pracowników z ilością alkoholu we krwi poniżej 0,2 promila (poniżej 0,1 mg/l wydychanego powietrza). Nie ma też możliwości dopuszczenia do pracy pracowników, którzy znajdują się pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu, których użycie jest elementem procesu leczenia pracownika, np. psychiatrycznego 

Czytaj więcej

Sejm głosował nad nowelą kodeksu pracy. Niedługo ważne zmiany dla pracowników
Prawo karne
Fakty i mity o "lex Tusk". Czy kontrowersyjna ustawa wpłynie na wynik wyborów
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Prawo karne
Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk
Prawo
„Komisja może wezwać każdego, nie tylko Tuska. I każdemu wyrządzić krzywdę”
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach