Szanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika jest obowiązkiem pracodawcy. Godność to sfera osobowości konkretyzująca się w poczuciu własnej wartości człowieka i oczekiwania szacunku ze strony innych ludzi. Poczucie to jest zmienne. Kształtują je czynniki zewnętrzne uwarunkowane kulturowo, historycznie, religijnie, a także czynniki wewnętrzne, cechy psychiki człowieka.

Cześć, dobre imię oraz dobra sława człowieka są pojęciami obejmującymi wszystkie dziedziny życia osobistego, zawodowego i społecznego. Naruszenie czci może więc nastąpić zarówno przez pomówienie o ujemne postępowanie w życiu osobistym i rodzinnym, jak i przez zarzucenie niewłaściwego postępowania w życiu zawodowym naruszające dobre imię danej osoby i mogące narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub innej działalności. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 29 października 1971 r. (II RC 455/71, OSNCP 1972, nr 4, poz. 77).