Korzystanie przez pracodawcę ze zwolnienia z tworzenia PPK nie oznacza automatycznie, że tzw. ponowny autozapis go nie dotyczy. Jest to informacja ważna zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców zwolnionych z tworzenia PPK ze względu na to, że wszystkie osoby zatrudnione złożyły im deklaracje o rezygnacji. Mikroprzedsiębiorcy muszą zatem pamiętać, że jeżeli po utracie mocy obowiązującej złożonych wcześniej deklaracji o rezygnacji – co nastąpi 1 marca br. - zatrudnione u nich osoby nie zadeklarują ponownie niedokonywania wpłat do PPK, będą mieli obowiązek uruchomić ten program.

Tzw. ponowny autozapis nie obejmie natomiast firm, które nie wdrożyły PPK ze względu na prowadzenie – na warunkach określonych w ustawie o PPK – pracowniczego programu emerytalnego. Korzystanie ze zwolnienia z wdrożenia PPK przez te podmioty zależy bowiem od spełniania przez nie określonych warunków dot. PPE (m.in. partycypacji w PPE oraz wysokości składki do tego programu finansowanej przez pracodawcę), a nie od woli osób zatrudnionych oszczędzania w PPK.

Obowiązek informacyjny

Co tzw. ponowny autozapis oznacza dla pracodawców? Przede wszystkim to, że powinni podjąć określone działania. Po pierwsze - do końca lutego br. - poinformować osoby zatrudnione i uczestników PPK, którzy złożyli im deklaracje o rezygnacji o tym, że zostaną objęci tzw. ponownym autozapisem. Nakładając na pracodawcę taki obowiązek, ustawodawca zadbał zatem o to, aby ponowny autozapis nie był dla osób zatrudnionych oraz uczestników PPK żadnym zaskoczeniem. Wyjątek stanowią tu tylko osoby, które po złożeniu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a przed dniem 1 kwietnia, ukończą 70. rok życia. Takich osób obowiązek informacyjny nie dotyczy, tzw. ponowny autozapis ich bowiem nie obejmie.

Czytaj więcej

Podstawa wpłat do PPK nie podlega limitom

Pierwszy raz taką informację pracodawca ma obowiązek przekazać do ostatniego dnia lutego 2023 roku. Kolejne informacje przekazywać będzie co 4 lata (a więc do końca lutego 2027 roku, do końca lutego 2031 roku itd.). Tzw. ponowny autozapis do PPPK odbywać się będzie bowiem cyklicznie - co 4 lata.

Ważne: Ustawa o PPK nie określa, jak pracodawca powinien wywiązać się z nałożonego na niego obowiązku informacyjnego. Należy mieć jednak na uwadze, że pracodawca powinien zrobić to w takiej formie, aby w razie sporu mógł udowodnić, że faktycznie wywiązał się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa o PPK.

Kolejne działania pracodawcy

Następnie pracodawca powinien:

• w marcu br. - „zapisać” do programu osoby, dla których wcześniej – w związku z tym, że złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywaniu wpłat do PPK – nie zawarł umowy o prowadzenie PPK; pracodawca ma obowiązek „zapisać” je do programu, a więc zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK, a następnie naliczać, pobierać i dokonywać wpłat do PPK za te osoby, a także

• od 1 do 17 kwietnia (15 i 16 kwietnia to sobota i niedziela) wznowić wpłaty do PPK za uczestników programu, którzy złożyli wcześniej deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,

chyba, że osoba zatrudniona/uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji.

Ważne: Termin ponownego autozapisu jest taki sam dla wszystkich podmiotów zatrudniających, niezależnie od tego, kiedy miało u nich miejsce wdrożenie PPK. 

Należy jednak pamiętać, że ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023 r. Poprzednio złożona deklaracja o rezygnacji jest bowiem skuteczna do ostatniego dnia lutego tego roku. Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy wcześniej uczestnik PPK (albo osoba zatrudniona niebędąca uczestnikiem PPK) nie złożył wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Małgorzata Jankowska, ekspert PFR Portal PPK