Tak wynika z dodanego do kodeksu pracy art. 221c, który zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw (ustawa czeka na podpis prezydenta).

Definicję ochrony mienia zawiera art. 2 pkt 5 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 1995). Zgodnie z nim są to działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Mieniem, na gruncie kodeksu karnego, jest każda rzecz ruchoma lub nieruchomość, jak też energia oraz dokumenty posiadające wartość użytkową, przedstawiające wartość materialną możliwą do przeliczenia na pieniądze i posiadające wartość użytkową, przez co mogą być przedmiotem obrotu prawno-gospodarczego (M. Królikowski, R. Zawłocki, (red.) Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Art. 1–116. Wyd. 5, Warszawa 2021). Z kolei na gruncie prawa cywilnego mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Zatem pracodawca będzie mógł wprowadzić kontrolę trzeźwości, aby zabezpieczyć swoje mienie przed zniszczeniem lub utratą.