W najbliższym czasie do kodeksu pracy zostanie dodany art. 22[1c] § 1, który pozwoli pracodawcom wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo ochrony mienia.

Indywidualnie do potrzeb

Sam sposób przeprowadzania kontroli ma być zindywidualizowany zgodnie z potrzebami i specyfiką konkretnego pracodawcy. Szczegółowa procedura badań ma bowiem zostać ustalona w źródłach wewnętrznych. Zgodnie z regulacją: Wprowadzenie kontroli trzeźwości, grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą̨ trzeźwości i sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania, ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (takie rozwiązanie zaproponowano w art. 22[1c] § 10 ustawy).

Czytaj więcej

Niezgoda na badanie trzeźwości obciąży pracownika

Wynik badania Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm[3]. Natomiast stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

- stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo

- obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm[3].

Oznacza to, że wartość alkoholu w organizmie pracownika na niższym poziomie, w świetle ustawy, jest traktowana jak brak obecności alkoholu. Tę kwestię zasygnalizowało w opinii do projektu ustawy Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Autorzy podkreślili, że w określonych zawodach (np. kierowcy), gdzie wykonywana praca wymaga precyzyjnej uwagi, ostrożności, wydaje się być wysoce uzasadnione, aby próg ten został określony na poziomie „0”.

Kłopot z interpretacją

Nietrudno wyobrazić sobie sytuacje, w których wynik badania będzie wskazywał obecność alkoholu na poziomie niższym niż kwalifikacja „po użyciu” i pracodawca będzie miał obawę powierzenia pracownikowi np. sprzętu o dużej wartości. Pracownik, w świetle obowiązujących przepisów, będzie zaś domagał się dopuszczenia do pracy. Na tle tej kwestii wydaje się, że pracodawcy powinni nabyć uprawnienia do odmowy dopuszczenia pracownika do pracy w takich sytuacjach na poziomie regulacji wewnętrznych. To ich zazwyczaj obciąża ryzyko wystąpienia szkody. Co więcej, pracodawca jako organizator procesu jest w stanie ustalić, na jakich stanowiskach wymagana jest 100-proc. trzeźwość pracowników. 

Autor pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

Więcej na ten temat:

Czytaj więcej

Trzeźwość pod kontrolą szefa