Obecnie obowiązujące regulacje dotyczące pracy zdalnej (ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; tzw. ustawa antycovidowa) nie wprowadziły odrębności w zakresie czasu pracy. Jedynym przepisem, którego wykorzystanie może odnosić się do czasu pracy w kontekście pracy zdalnej, jest art. 3 ust. 6 ww. ustawy. Zgodnie z nim: Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.