Zgodnie z procedowaną w Sejmie nowelizacją kodeksu pracy, domyślnym trybem działania będzie wdrażanie zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (względnie kilkoma takimi organizacjami). W razie jej braku – co często ma miejsce – pracodawca będzie ustalać te zasady w regulaminie wykonywania pracy zdalnej, po wcześniejszej konsultacji jego treści z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym w firmie.