Jakie dane o zatrudnieniu w świadectwie pracy

SN rozstrzygnie wątpliwości dotyczące informacji, jakie powinny znaleźć się w dokumencie wydawanym przez pracodawcę . To ważne m.in. w kontekście uprawnień do emerytury pomostowej.

Publikacja: 21.10.2022 07:14

Jakie dane o zatrudnieniu w świadectwie pracy

Foto: AdobeStock

Z pytaniem prawnym wystąpił Sąd Okręgowy w Toruniu. Zajmował się on sprawą mężczyzny, który wystąpił o sprostowanie jego świadectwa pracy. Zależało mu na wyszczególnieniu w otrzymanym dokumencie okresu zatrudnienia od 1 stycznia 2009 r. do 26 maja 2009 r. jako pracy o szczególnym charakterze. Jest to o tyle istotne, że przepisy ustawy o emeryturach pomostowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1340 ze zm.) jako jedną z przesłanek nabycia prawa do pomostówki wymieniają wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r. (czyli po wejściu w życie wspomnianego aktu prawnego).

SO uznał, że sprawa nie jest oczywista i wymaga skierowania pytania prawnego do Sądu Najwyższego.

Przypomniał, że w tym kontekście liczą się dwa akty prawne.

Po pierwsze, art. 97 § 2 kodeksu pracy, zgodnie z którym w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska, tryb rozwiązania lub okoliczności wygaśnięcia umowy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień w zakresie ubezpieczenia społecznego. Z kolei na żądanie pracownika należy podać w nim także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. Nie można w świadectwie pracy zamieszczać zatem dowolnych informacji. Kwestie związane z tym dokumentem reguluje rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2020 poz. 1862).

Problem sąd pytający dostrzega jednak w instrukcji sposobu wypełniania świadectwa pracy, która została umieszczona w załączniku do tego aktu. Jest w niej mowa o innym, niż wnioskowany przez powoda okresie, w jakim praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze była wykonywana, żeby adnotacja na ten temat mogła znaleźć się w dokumencie od pracodawcy.

Wskazano w niej bowiem na zatrudnienie pracownika, przypadające do 31 grudnia 2008 r. i to przy wykonywaniu prac, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. poz. 43, ze zm.), a nie ustawy o emeryturach pomostowych.

A zdaniem toruńskiego sądu ten fragment rozporządzenia stanowi wiążąca część rozporządzenia. Za niezgodne z jego treścią należy zatem uznać taki sposób wypełnienia świadectwa pracy, który dopuszcza wskazanie okresów po 31 grudnia 2008 r.

Takie podejście powoduje jednak, że ten dokument zostaje pozbawiony jakiegokolwiek waloru informacyjnego w kontekście nabywania uprawnień emerytalnych w odniesieniu do osób, które realizowały służbowo zadania o szczególnym charakterze. Obecnie mogą one co prawda inaczej dowodzić, że taki okres w ich karierze występował, niektórym cały czas zależy jednak, aby takie informacje były potwierdzane w świadectwie pracy, o czym świadczą sprawy, które trafiają do sądów.

Sygnatura akt: IV Pa 30/22

Prawo karne
Lex Tusk - co zawiera i dlaczego jest groźna
Praca, Emerytury i renty
Ważny komunikat ZUS. Chodzi o wypłaty z programu Rodzina 500+
Zadania
Decyzje o warunkach zabudowy mogą być wstrzymane na lata
Podatki
KSeF w Sejmie: E-faktury pójdą prosto do fiskusa
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Podatki
Pierwsze mieszkanie bez podatku, szóste z wyższym
ZUS
Chcesz zwrot składki zdrowotnej? Musisz zgłosić aktualny rachunek bankowy